Andenken von Wallfahrtsstätten in Böhmen

Im Gnadenorte hab ich an dich gedacht ... - Andachtsbildchen und Andenken von Wallfahrtsstätten in Böhmen "Im Gnadenorte hab ich an dich gedacht und dir dieses Andenken mitgebracht", ist auf der Rückseite eines gedruckten Andachtsbildchens aus dem nordböhmischen Wallfahrtsort Mariaschein (Bohosudov) zu lesen. Präsentiert werden Exponate von fast 40 Wallfahrtsstätten im benachbarten Böhmen. Vorgestellt werden berühmte Wallfahrten wie die zur Pribramer Muttergottes, zum Hl. Nepomuk oder zum Prager Jesulein, aber auch weniger bekannte Pilgerziele. Es werden fast 300 Andachtsbildchen sowie Holz-Skulpturen, Porzellanfiguren, Souvenirs und Andenken wie Tassen oder Klappbildchen zum Aufstellen gezeigt. Eine besondere Rarität sind die ausgestellten Stempel zum Prägen von Wallfahrtsmedaillen. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut Mittwoch 20. Jun 2018 - Sonntag 02. Jun 2019

suvenýry z poutních míst

Na poutním místě jsem na tebe myslel ... - Upomínkové obrázky a suvenýry z poutních míst "Na poutním místě jsem na tebe myslel a přivezl ti tenhle suvenýr", můžeme číst na zadní straně vytištěného upomínkového obrázku ze severočeského poutního místa Bohosudova. Jsou zde vystaveny exponáty z téměř 40 poutních míst v sousedních Čechách. Jsou zde představeny slavé pouti jako např. k Příbramské Matce Boží, ke Sv. Janu Nepomuckému nebo k Pražskému Jezulátku, ale i méně známé cíle poutníků. Je vystaveno skoro 300 paměťních obrázků a dřevěných sošek, porcelánových figurek, suvenýrů a upomínkových předmětů jako jsou hrnečky nabo sklápěcí obrázky k postavení. Zvláštní raritou jsou vystavená razítka k ražení poutních medailí. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut Středa 20. čen 2018 - Neděle 02. čen 2019

Zwiefalten und Kladruby - Bruderklöster an der Goldenen Straße und in Schwaben

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut Sonderausstellung - Zwiefalten und Kladruby - Bruderklöster an der Goldenen Straße und in Schwaben Die früheren Benediktinerklöster in Zwiefalten (Baden-Württemberg) und im tschechischen Kladruby/Kladrau feierten 2015 ihre Gründungen vor 900 Jahren. Dem Zwiefalter Geschichtsverein gelang mit der zweisprachigen Wanderausstellung „900 Jahre Benediktinerklöster Zwiefalten und Kladruby/Kladrau in Westböhmen 1115–2015“ der Brückenschlag ins Nachbarland. Eine Ausstellungseinheit befasst sich auch mit dem Kloster Reichenbach im Landkreis Cham. Kloster Zwiefalten wurde 1089 gegründet, das Kloster Kladrau 1115 unter maßgeblichem Einfluss von Mönchen aus Zwiefalten. Die Ausstellung untersucht die historischen Beziehungen und vergleicht die beiden Klosteranlagen. Donnerstag 26. Apr 2018 - Sonntag 09. Sep 2018

Zwiefalten a Kladruby - klášter Bratří na Zlaté stezce a ve Švábsku

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut Speciální výstava - Zwiefalten a Kladruby - klášter Bratří na Zlaté stezce a ve Švábsku Bývalé benediktinské kláštery ve Zwiefalten (Bádensko-Württembersko) a v českých Kladrubech oslavily v roce 2015 své založení před 900 lety. Historickému spolku ve Zwiefalten se dvojjazyčnou putovní výstavou "900 let benediktinských klášterů ve Zwiefalten a Kladrubech v západních Čechách 1115-2015" podařilo propojení se sousední zemí. Jedna část výstavy se zabývá také klášterem Reichenbach v okrese Cham. Klášter Zwiefalten byl založen v roce 1089, klášter v Kladrubech v roce 1115 pod značným vlivem mnichů z kláštera ve Zwiefalten. Výstava zkoumá historické vztahy a porovnává obě klášterní zařízení. Čtvrtek 26. dub 2018 - Neděle 09. zář 2018

Papier-Kostbarkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts

Ausstellung – „Nur mit Lieb gedenk ich Dein“ - Papier-Kostbarkeiten des 18. und 19. Jahrhunderts Glückwunschkarten und Stammbücher sind liebenswerte Äußerungen des Freundschaftskultes. Versehen mit Stichen oder kolorierten Zeichnungen enthalten diese Blätter Verse und Sentenzen zu Wesen und Wert der Freundschaft. In der Ausstellung wird anhand kostbarer Stücke des 18. Jahrhunderts, wie Miniaturen und Spitzenbildern, aufgezeigt, wie die Glückwunschkarte die Funktionen der barocken Andachtsbilder übernimmt. Dazu gesellen sich aber auch die industriell geschaffenen Produkte der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts wie Oblaten und Lackbildchen oder aufstellbare Silhouettenkarten, Klappbilder, Faltbilder und mechanische Billets wie Hebelzug- oder Drehkarten und die luxurösen Wiener Kunstbillets. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut Donnerstag 19. Okt 2017 - Mittwoch 18. Apr 2018

Vzácnosti z papíru z 18. a 19. století

Výstava – “Jen s láskou na tebe myslím” – Vzácnosti z papíru z 18. a 19. století. Blahopřejné pohlednice a památníčky jsou láskyplným vyjádřením přátelství.Opatřeny rytinami nebo kolorovanými kresbami obsahují tyto listy verše a výroky o podstatě a ceně přátelství. Na této výstavě lze vidět na cenných exemplářích z 18. století, jako jsou miniatury a krajkové obrázky, jak blahopřejná pohlednice přebírá funkce barokních pamětních obrázků.K tomu se ale také přidávají průmyslově vyráběné předměty posledních desetiletí 19. století - jako jsou oplatky a lakované obrázky nabo postavitelné kartičky se siluetami, vyklápěcí obrázky, skládané obrázky a mechanické lístky jako otáčivé kartičky a luxusní vídeňské umělecké listy. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut Čtvrtek 19. říj 2017 - Středa 18. dub 2018

Mit den Marionetten ins Märchenland

Ausstellung Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut 16.02.2017 - 07.01.2018 Sonderausstellung - Mit den Marionetten ins Märchenland Historische Marionetten aus der Sammlung des Chodenmuseums Taus/Domažlice. Die Tradition des Marionettentheaters in Böhmen lässt sich bis zur 2. Hälfte des 17. Jhd. zurückverfolgen. Beliebte Stücke in der Frühzeit waren die Geschichten von Doktor Faust und Don Juan, im 19. Jhd. die Stücke mit Kašpárek als Hauptfigur, der auch Pimperle genannt wurde. Aufgabe des Kasperl war es, den Kontakt mit den Zuschauern zu pflegen. Sein unzertrennlicher Freund, der Schimmel war lange das einzige Tier im Repertoire. Erst später kam ein Drache dazu. Gezeigt werden Marionetten und Requisiten, überwiegend aus der Umgebung von Taus. 1951 entstand das Marionetten-Theater in der Brauerei als Teil des Theatervereins Havlíček. Das Ensemble spielte bis 1996.

S loutkami do říše pohádek

Výstava Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut / Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut 16.02.2017 - 07.01.2018 Speciální výstava - S loutkami do říše pohádek Historické loutky ze sbírky Chodského muzea v Domažlicích. Tradici loutkového divadla lze v Čechách vysledovat až do 2. poloviny 17. století. Oblíbenými kusy v raných počátcích byly příběhy o doktoru Faustovi a Donu Juanovi, v 19. století hry s Kašpárkem jako hlavní postavou, kterému se také říkalo pimprle. Úkolem Kašpárka bylo udržovat kontakt s diváky. Jeho nerozlučný přítel Bělouš byl dlouhou dobu jediným zvířetem v repertoáru. Teprve později se k němu přidal drak. Vystaveny jsou loutky a rekvizity převážně z okolí Domažlic. V roce 1951 vzniklo loutkové divadlo v pivovaře jako součást divadelního spolku Havlíček. Soubor hrál až do roku 1996.

Altes Handwerk und seine Organisation im Chodenland

Ausstellung Oberpfälzer Handwerksmuseum Rötz-Hillstett Samstag 27. Mai 2017 - Sonntag 24. Sep 2017 Altes Handwerk und seine Organisation im Chodenland Die Zünfte waren Vereinigungen von Handwerkern aus gleichen oder ähnlichen Fächern. Sie waren nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht wichtig, sondern spielten auch in sozialen, gesellschaftlichen und religiösen Fragen eine wichtige Rolle. Die Zünfte prägten das öffentliche städtische Leben; sie nahmen an der Organisation aller öffentlichen Veranstaltungen teil – von kirchlichen Feiern bis zur einfachen Unterhaltung. Zuverlässige schriftliche Zeugnisse über die Existenz der einzelnen Zünfte in Domažlice (Taus) zeigen ins ausgehende 16. Jahrhundert. Schließlich konnte das überalterte Zunftsystem nicht mehr mit dem Wachstum der Produktion mithalten, weshalb es 1860 zur Abschaffung der Zünfte in der Habsburgermonarchie kam. Die Ausstellung befasst sich ferner mit der Geschichte des Hutmachermeisters Jan Srna, der 1823 in Domažlice geboren wurde und das Handwerk seines Vaters erlernte.

Stará řemesla a jejich organizace na Chodsku

výstava Oberpfälzer Handwerksmuseum Rötz-Hillstett / Hornofalcké muzeum řemesel Rötz-Hillstett 27.05.2017 - 24.09.2017 Stará řemesla a jejich organizace na Chodsku Cechy byly sdružení řemeslníků stejných nebo podobných oborů. Byly důležité nejen z hospodářského hlediska, ale hrály také důležitou roli v sociálních, společenských a náboženských otázkách. Cechy určovaly veřejný městský život; účastnily se organizace všech veřejných akcí - od církevních slavností až po prostou zábavu. Spolehlivá písemná svědectví o existenci jednotlivých cechů v Domažlicích sahají až do konce 16. století. Nakonec již zastaralý cechovní systém nemohl stačit růstu výroby, a proto v roce 1860 došlo ke zrušení cechů v habsburské monarchii. Výstava se dále zabývá dějinami mistra kloboučníka Jana Srny, který se narodil v roce 1823 v Domažlicích a vyučil se řemeslu svého otce.

Der Bayerische Wald-Verein e. V. und seine Kulturpreisträger

Ausstellung Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut 22.04.2017 - 10.09.2017 Der Bayerische Wald-Verein e. V. und seine Kulturpreisträger Die neue Ausstellung im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut zeigt Werke hochrangiger bildender Künstler. Die Förderung von Kunst und Kultur ist ein wesentliches Ziel des Bayerischen Wald-Vereins mit seinen mehr als 20.000 Mitgliedern. Jedes Jahr wird beim Bayerwaldtag ein Kulturpreisträger ausgezeichnet. Diese Auszeichnung geht auf eine Anregung des Ehrenpräsidenten Dr. Gottfried Schmid zurück, der den Preis im Jahre 1972 erstmals gestiftet hat. Die Kulturpreisträger des Bayerischen Wald-Vereins stellen eine Aneinanderreihung hervorragender Frauen und Männer dar, die sich auf vielen Gebieten für unsere Heimat besonders verdient gemacht haben: bedeutende Schriftsteller und Historiker, Heimatforscher und Musiker, Glaskünstler und Maler, bildende Künstler und Sänger, Amateurtheater und Museen. 2008 wurde das Wallfahrtsmuseum selbst mit dem Kulturpreis des Bayerischen Waldvereins ausgezeichnet. Die Wanderausstellung präsentiert Werke von • Hajo Blach • Klaus Büchler • Erwin Eisch • Manfred Homolka • Hans Höcherl • Gerhard Michel • Bernhard Schagemann • Christian Schmidt • Rudi Seidl sowie Bücher der Literaturpreisträger. Während der Ausstellungsdauer wird von Kulturpreisträgern ein Begleitprogramm mit Kindertheater, Lesungen, Mundartabend und einem Musik- und Tanznachmittag angeboten.

Spolek Bavorského lesa a jeho nositelé kulturní ceny

Výstava Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut / Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut 22.04.2017 - 10.09.2017 Spolek Bavorského lesa a jeho nositelé kulturní ceny Nová výstava v Poutním muzeu v Neukirchen b. Hl. Blut představí díla významných výtvarných umělců. Podpora umění a kultury je podstatným cílem Spolku Bavorského lesa s jeho míce než 20.000 členy. Každý rok je na Den Bavorského lesa oceňován jeden nositel kulturní ceny. Toto ocenění vzniklo z podnětu čestného prezidenta Dr. Gottfrieda Schmida, který sponzoroval tuto cenu poprvé v roce 1972. Nositelé kulturní ceny Spolku Bavorského lesa představují seskupení vynikajících žen a mužů, kteří se zvláště zasloužili o naši vlast v mnoha oblastech: významní spisovatelé a historici, národopisci a hudebníci, umělečtí skláři a malíři, výtvarní umělci a zpěváci, amatérská divadla a muzea. V roce 2008 bylo touto kulturní cenou Spolku Bavorského lesa vyznamenáno samotné Poutní muzeum. Putovní výstava představí díla těchto autorů: • Hajo Blach • Klaus Büchler • Erwin Eisch • Manfred Homolka • Hans Höcherl • Gerhard Michel • Bernhard Schagemann • Christian Schmidt • Rudi Seidl a také knihy oceněných za literaturu. V době trvání výstavy nabídnout nositelé kulturní ceny doprovodný program s divadlem pro děti, autorským člením, večerem v dialektu a s hudebním a tanečním odpoledem.

"Tempel, Triumphbögen und Paläste" - Historische Bauwerke als Zündholzminiaturen

Ausstellung Zündholzmuseum Grafenwiesen 16.04.2017 - 29.10.2017 "Tempel, Triumphbögen und Paläste" - Historische Bauwerke als Zündholzminiaturen Zündhölzer sind günstiges Bastelmaterial. Man braucht nur wenige Hilfsmittel, um mit ihnen Schönes zu gestalten. Werner Stadler aus Münsing in Oberbayern ist einer dieser begeisterten Zündholzbastler. 1999, im Ruhestand, begann er mit diesem zeitaufwändigen, viel Geduld erfordernden Hobby. Berühmte historische Bauwerke haben es dem gelernten Konditor und Einzelhändler besonders angetan. Die Palette seiner Zündholzobjekte reicht vom Felsengrab in der antiken Stadt Petra in Jordanien bis hin zum Triumphbogen des 19. Jahrhunderts in Paris. Jedes Jahr nahm sich Stadler ein neues Projekt vor. 2015 überließ er dem Zündholzmuseum Grafenwiesen seine Modelle. Seine Sammlung wird nun erstmals öffentlich gezeigt.

"Chrámy, vítězné oblouky a paláce" - historická stavební díla v miniaturách ze sirek

Výstava Zündholzmuseum Grafenwiesen / Muzeum zápalek Grafenwiesen 16.04.2017 - 29.10.2017 "Chrámy, vítězné oblouky a paláce" - historická stavební díla v miniaturách ze sirek Sirky jsou výhodným materiálem pro tvoření. Člověk potřebuje jen málo pomůcek, aby z nich mohl něco pěkného vytvořit. Werner Stadler z Münsingu v Horním Bavorsku je jedním z těchto nadšených kutilů ze sirek. V roce 1999, po odchodu do důchodu, začal s tímto koníčkem, náročným na čas a vyžadujícím hodně trpělivosti. Tomuto vyučenému cukráři a maloobchodníkovi obzvláště učarovaly slavné historické stavby. Paleta jeho objektů ze sirek sahá od skalní hrobky v antickém městě Petra v Jordánsku až po Vítězný oblouk v Paříži z 19. století. Každý rok se Stadler pouští do nového projektu. V roce 2015 věnoval své modely Muzeu zápalek v Grafenwiesenu. Jeho sbírka je nyní poprvé vystavena pro veřejnost.

Made in Cham | Made in Klatovy – Bayerisch-böhmische Produktgeschichte(n)

Made in Cham | Made in Klatovy - Bayerisch-böhmische Produktgeschichte(n) Eine Ausstellung des Kulturreferats des Landkreises Cham und des Landeskundlichen Museums Dr. Hostaš Klattau. 28. Mai bis 30. August 2015 im Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klattau. Reichenbacher Steingut, Neukirchener Rosenkränze und Tiefenbacher Klöppelspitzen, Abgüsse aus Altrandsberg und Zündholzschachteln aus Grafenwiesen sind in den Museen im Landkreis Cham zu finden. Museen sind das kulturelle Gedächtnis von Regionen, Orte der Erinnerung. Wo aber findet sich noch ein Produkt der Tuchfabrik Waldmünchen, der Strumpffabrik Jüttner oder der Glashütte Voithenberg? - Produkte charakterisieren Regionen. Produkte weisen über sich selbst hinaus, sie gestalten regionale Identität. Welche Produkte haben in unserer Nachbarregion Klatovy / Klattau diese Rolle für die regionale Identität inne? Die gemeinsam im Rahmen eines EU-Ziel-3-Projektes erarbeitete Ausstellung im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut geht bayerisch-böhmischen Produktgeschichten der vergangenen 200 Jahre nach. Sie zeigt 25 historische Produkte aus dem Landkreis Cham sowie 25 Produkte aus der Region Klattau. Vlastivedné muzeum Dr. Hostaše Hostašova 1 339 01 Klatovy 1 Tel. +420 376 326 351, +420 376 326 362 www.muzeum.klatovynet.cz GPS: N 49°23´37.751" E 13°17´50.392" Öffnungszeiten der Ausstellung: Di - Fr 9 - 12 und 13 - 17 Uhr Sa, So 13 - 17 Uhr

Made in Cham | Made in Klatovy – bavorsko-české dějiny výrobků

Made in Cham | Made in Klatovy - bavorsko-ceské dejiny výrobku Výstava Kulturního referátu okresu Cham a Vlastivedného muzea Dr. Hostaše Klatovy. 28. kvetna až 30. srpna 2015 ve Vlastivedném muzeu v Klatovech. V muzeích v okrese Cham mužeme shlédnout kamenivo z Reichenbachu, ružence z Neukirchenu, palickovanou krajku z Tiefenbachu, odlitky z Altrandsbergu a krabicky sirek z Grafenwiesenu. Muzea jsou kulturní pametí regionu. Místa vzpomínek. Kde ale najdete ješte výrobky z továrny na výrobu šátku z Waldmünchenu, z továrny na výrobu puncoch Jüttner nebo ze sklárny z Voithenbergu? - Výrobky charakterizují region. Výrobky predstavují více než sebe samy, tvorí regionální identitu. Jakou roli pro regionální identitu v sobe skrývají výrobky našeho sousedního regionu Klatovy? Spolecne, v rámci projektu podporeného z EU-Cíle 3, zpracovaná výstava v Poutním muzeu v Neukirchenu b. hl. Blut dokumentuje bavorsko- ceskou historii výrobku posledních 200 let. Ukazuje 25 historických výrobku z okresu Cham spolu s 25 výrobky z regionu Klatovy. Vlastivedné muzeum Dr. Hostaše Hostašova 1 339 01 Klatovy 1 Tel. +420 376 326 351, +420 376 326 362 www.muzeum.klatovynet.cz GPS: N 49°23´37.751" E 13°17´50.392" Otevírací doba výstavy: 28. kvetna-30. srpna 2015 úterý-pátek 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hodin sobota-nedele 13.00-17.00 hodin

Ausstellung "Made in Cham | Made in Klatovy"

Made in Cham | Made in Klatovy – Bayerisch-böhmische Produktgeschichte(n)

Eine Ausstellung des Kulturreferats des Landkreises Cham und des Landeskundlichen Museums Dr. Hostaš Klattau. 24. September 2014 bis 15. April 2015 im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut.
Reichenbacher Steingut, Neukirchener Rosenkränze und Tiefenbacher Klöppelspitzen, Abgüsse aus Altrandsberg und Zündholzschachteln aus Grafenwiesen sind in den Museen im Landkreis Cham zu finden. Museen sind das kulturelle Gedächtnis von Regionen, Orte der Erinnerung. Wo aber findet sich noch ein Produkt der Tuchfabrik Waldmünchen, der Strumpffabrik Jüttner oder der Glashütte Voithenberg? – Produkte charakterisieren Regionen. Produkte weisen über sich selbst hinaus, sie gestalten regionale Identität.
Welche Produkte haben in unserer Nachbarregion Klatovy / Klattau diese Rolle für die regionale Identität inne?
Die gemeinsam im Rahmen eines EU-Ziel-3-Projektes erarbeitete Ausstellung im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut geht bayerisch-böhmischen Produktgeschichten der vergangenen 200 Jahre nach. Sie zeigt 25 historische Produkte aus dem Landkreis Cham sowie 25 Produkte aus der Region Klattau. Im Sommer 2015 wird die Ausstellung auch im Landeskundlichen Museum inKlattau zu sehen sein.
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10 | D-93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Tel. 09947 940823
www.wallfahrtsmuseum.de | www.dialog-muzeum.eu | kultur@lra.landkreis-cham.de
Öffnungszeiten:
Di – Fr 9 – 12 Uhr u. 13 – 17 Uhr | Sa, So u. Feiertage 10 – 12 Uhr und 13 – 16 Uhr
(1.11. – 15.12. nur Di – Fr geöffnet)

Výstava "Made in Cham | Made in Klatovy"

Made in Cham | Made in Klatovy – bavorsko-české dějiny výrobků

Výstava Kulturního referátu okresu Cham a Vlastivědného muzea Dr. Hostaše Klatovy. 24. září 2014 až 15. dubna 2015 v Poutním muzeum Neukirchen b. Hl. Blut.
V muzeích v okrese Cham můžeme shlédnout kamenivo z Reichenbachu, růžence z Neukirchenu, paličkovanou krajku z Tiefenbachu, odlitky z Altrandsbergu a krabičky sirek z Grafenwiesenu. Muzea jsou kulturní pamětí regionu. Místa vzpomínek. Kde ale najdete ještě výrobky z továrny na výrobu šátků z Waldmünchenu, z továrny na výrobu punčoch Jüttner nebo ze sklárny z Voithenbergu? – Výrobky charakterizují region. Výrobky představují více než sebe samy, tvoří regionální identitu.
Jakou roli pro regionální identitu v sobě skrývají výrobky našeho sousedního regionu Klatovy?
Společně, v rámci projektu podpořeného z EU-Cíle 3, zpracovaná výstava v Poutním muzeu v Neukirchenu b. hl. Blut dokumentuje bavorsko- českou historii výrobků posledních 200 let. Ukazuje 25 historických výrobků z okresu Cham spolu s 25 výrobky z regionu Klatovy. V létě 2015 bude možno tuto výstavu shlédnout také ve Vlastivědném muzeu v Klatovech.
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10 | D-93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Tel. 0049 9947 940823
www.wallfahrtsmuseum.de | www.dialog-muzeum.eu | kultur@lra.landkreis-cham.de
Otevírací doba:
ÚT - PÁ 9 - 12 hod a 13 - 17 hod/ SO, NE a svátky 10 - 12 hod a 13 -16 hod
1.11. - 15.12. otevřeno jen od ÚT - PÁ

Museumstag

Auf Entdeckungsreise in die Museen
Zahlreiche Aktionen im Landkreis zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 18. Mai

In den Museen im Landkreis Cham gibt es Vieles zu entdecken. Sie erzählen von der bewegten Geschichte der Region und bieten interessante Informationen zu unterschiedlichen Themen. Ein Ausflug in die Museen mit Führungen, Kunstspaziergängen, Handwerksvorführungen, zusätzlichen Ausstellungen oder Rätselspielen für Kinder kann begeistern und zu einem  Erlebnis werden. Viele Museen im Landkreis bieten den Besuch zu ermäßigten Eintrittspreisen oder kostenlos an.

Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen und findet in diesem Jahr bereits zum 37. Mal statt. Ziel des Aktionstages ist es, auf die thematische Vielfalt der mehr als 6.500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam zu machen. Mit ihrem breiten Spektrum, dem vielfältigen Angebot und innovativen Ideen leisten die Museen einen großen Beitrag zu unserem kulturellen und gesellschaftlichen Leben. Museen sammeln Kulturgut, um es für die Nachwelt zu erhalten, zu erforschen und auszustellen. Das Motto des Internationalen Museumstages 2014 "Sammeln verbindet - museum collections make connections!" rückt die Museumssammlungen und damit das Herz unserer Museen in den Fokus.
Die vielfältigen Angebote zum Internationalen Museumstag finden Sie unter www.museumstag.de.
In den Museen im Landkreis Cham finden zahlreiche Aktionen statt.
In der Barockapotheke Klattau ist am Museumstag der Eintritt frei.

den muzei

Tschechische Übersetzung folgt.

"Matchbox & Autos. Kleine Flitzer auf der Zündholzschachtel"

Das Zündholzmuseum Grafenwiesen präsentiert vom 20. April bis 30. Oktober 2014 die Ausstellung „Matchbox & Autos – Kleine Flitzer auf der Zündholzschachtel“.
Auf Zündholzschachteln, Zündholzetiketten oder Zündwarenbehältern spiegelt sich ein Stück Automobilgeschichte wider. In der Sonderschau sind klassische Oldtimer und rasante Rennwägen, gediegene Pkws oder robuste Geländefahrzeuge zu sehen, aber auch kurisose Fahrzeuge wie der „Trabicedes“. Sogar der Ruf nach einem autofreien Deutschland fand auf den „kleinsten Werbeplakaten der Welt“ Verbreitung.
„Matchbox“ heißt übersetzt „Zündholzschachtel“. Passend zum Thema wird die Ausstellung deshalb ergänzt durch einige originale Sammlerstücke von „Matchbox-Autos“, das heißt von Metallspielzeugautos im Miniaturformat. Ab 1952 wurden diese beliebten Spielzeugautos hergestellt und in kleinen Pappkartons vertrieben, die Streichholzschachteln nachgebildet waren und die der Produktserie auch ihren Namen „MATCHBOX Series“ gaben.

Öffnungszeiten:
20.04. - 30.10.2014
Mi, Do, So und Feiertage 14-16 Uhr

Zündholzmuseum Grafenwiesen
Schönbuchener Str. 31
D-93479 Grafenwiesen
Tel. +49 09941/940317
tourist-grafenwiesen@t-online.de
www.deutsches-zuendholzmuseum.de

http://www.dialog-muzeum.eu/museum?id=1

Tschechischer Text in Vorbereitung

Waldmünchen - Das Tor zum Böhmerwald

In der neuen Ausstellung des Grenzland- und Trenckmuseums Waldmünchen lädt der Fotograf und leidenschaftliche Wanderer Claus Wietek zu einer Bilderreise über die Stadt Waldmünchen und zu den Gipfeln des bayerisch-böhmischen Grenzgebirges ein.

Das kräftige Grün der Laubwälder am Čerchov oder verschneite „Arbermandl“ am höchsten Berg des Bayerischen Waldes entdeckt man in der Ausstellung ebenso wie Luftaufnahmen von Waldmünchen oder vom „Grünen Band“, das bis zum Lusen im Nationalpark Bayerischer Wald reicht. Vor etwa sieben Jahren hat Claus Wietek aus Geigant die Luftbildfotografie für sich entdeckt. Jedes Jahr im Sommer begibt er sich seither bei schönem Wetter mit dem Piloten Peter Stuber aus Faustendorf in einem kleinen Ultraleichtflugzeug auf Rundtour, um Momentaufnahmen der Natur- und Kulturlandschaft im Bayerischen Wald und Böhmerwald festzuhalten. 

Wietek, der seine Touren auch unter www.waldberge.de vorstellt, zeigt in der Ausstellung eine Auswahl seiner Bilder auf über 50 großformatigen Abzügen.

15. März 2014 bis 18. Januar 2015
Geöffnet: Di, Sa, So und Feiertage 14 – 17 Uhr (außer 1.11.-15.12.2014)
Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen, Schlosshof 4, 93449 Waldmünchen
Tel. 09972/307-13, tourist@waldmuenchen.de www.waldmuenchen.de

Waldmünchen - brána Šumavy

V rámci nové výstavy Muzea pohraničí a náčelníků bandurů Waldmünchen zve fotograf a vášnivý turista Claus Wietek na obrázkové putování městem Waldmünchen až k vrcholkům česko-bavorského pohoří.

Intenzivní zeleň listnatých lesů na Čerchově nebo zasněžený "Arbermandl" na nejvyšším vrchu Bavorského lesa objevíme na výstavě stejně tak, jako letecké snímky Waldmünchenu, nebo "Zeleného pásu", který sahá až k Luznému v Národním parku Bavorský les.

Před asi sedmi lety pro sebe objevil Claus Wietek z Geigantu leteckou fotografii. Každé léto se od té doby při pěkném počasí vydává s letcem Petrem Stuberem z Faustendorfu v malém ultralehkém letadle na okružní let, aby zachytil momentky přírody a kulturní krajiny v Bavorském lese a na Šumavě.

Wietek své turistické toulky představuje také na  www.waldberge.de, na výstavě je možné vidět výběr obrazů na více než 50 velkoformátových kopiích.

15. březen 2014 - 31. říjen a 16. prosinec - 18. leden 2015
út, so, ne a svátky 14-17 hod.
Grenzland- und Trenckmuseum, Schlosshof 4, D-93449 Waldmünchen, Německo
Tel. +49 (0)9972 / 307-13, tourist@waldmuenchen.dewww.waldmuenchen.de

Faszination Böhmerwald - Fotografien von Jan Kavale

Die neue Ausstellung im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut präsentiert sehenswerte Aufnahmen des bekannten Fotografen Jan Kavale mit Landschafts-Motiven aus dem Böhmerwald.
Jan Kavale, im Landkreis Klatovy/Klattau geboren, begann mit fünfzehn Jahren zu fotografieren; mit der Leica, die er von seinem Vater erhalten hatte. Seit 1975 ist er Mitglied des Fotoklubs in Sušice. Er nahm an Fotowettbewerben teil, auch an überregionalen und den damit verbundenen Ausstellungen. Jan Kavale arbeitete mit den Fotoapparaten Praktica, Pentax, Fuji, Yashica und Flexareta. Anfang der 1990er Jahre begann er für die Firma Fotorisk zu fotografieren und arbeitete vor allem mit JSP-Country, Sušice, zusammen. Gemeinsam gaben sie etwa 300 Ansichtskarten, vorwiegend aus dem Böhmerwald, sowie Kalender und Flugblätter aller Art heraus. Seit 1999 ist der Autor selbständig und begann eine eigene Bücherreihe zum Böhmerwald mit verschiedenen Schwerpunkten herauszugeben: Gewässer, Blütenzeit, Landhäuser, Bäume und Wälder, „Der Böhmerwald aus der Vogelschau“ und „Der Böhmerwald wie gemalt“. Zurzeit bereitet er den Bildband „Moldau“ vor. Zusammen mit dem Wanderer und Schriftsteller Libor Chvojka gab er Reisebücher über Nordamerika, Neuseeland, Tasmanien und das Reich der Inkas heraus.
Fotos von Jan Kavale zieren zahlreiche Bücher und wurden in prestigeträchtige Publikationen aufgenommen. Die Fotos des Böhmerwaldes repräsentierten die Tschechische Republik bei der Expo-Ausstellung in Tokio und bei Tourismus-Messen. Seit 2004 arbeitet er mit dem Verlag RegionAll in Pilsen zusammen. Seit 2004 arbeitet der Autor ausschließlich mit Digitaltechnik, vorzugsweise mit dem Fotoapparat Canon EOS 50D. Alljährlich stellt er seine Arbeiten in der Region aus, seine Buchreihe kann man in allen Buchhandlungen und Infozentren im Böhmerwald erwerben.

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag    9 – 12 u. 13 – 17 Uhr
Samstag, Sonntag     10 – 12 u. 13 – 16 Uhr
1. November bis 15. Dezember:
nur dienstags bis freitags!

Fascinace Šumavou - Fotografie Jana Kavaleho

Nová výstava v Poutním muzeu Neukirchen b. Hl. Blut prezentuje pozoruhodné snímky známého fotografa Jana Kavaleho s motivy šumavské krajiny. Jan Kavale, narozen v okrese Klatovy, začal fotografovat v patnácti letech; s Leicou, kterou dostal od svého otce. Od roku 1975 je členem fotoklubu v Sušicích. Zúčastnil se fotografických soutěží a s tím spojených výstav i mimo rámec regionu. Jan Kavale pracoval s fotoaparáty Praktica, Pentax, Fuji, Yashica a Flexareta. 

Na počátku devadesátých let začal fotografovat pro firmu Fotorisk a spolupracoval především s JSP-Country Sušice. Společně vydali asi 300 pohlednic, převážně ze Šumavy, jakož i kalendář a letáky všeho druhu. Od roku 1999 pracuje autor samostatně a začal vydávat vlastní sérii knih o Šumavě s různými stěžejními tématy jako vodstvo, doba kvetení, venkovské domy, stromy a lesy, "Šumava z ptačí perspektivy" a "Šumava jako malovaná". V současné době připravuje pásmo obrazů "Vltava". Společně s cestovatelem a spisovatelem Liborem Chvojkou vydal cestopisy o Severní Americe, Novém Zélandu, Tasmánii a Říši Inků.

Fotografie Jana Kavaleho zdobí četné knihy a byly převzaty do prestižních publikací. Fotografie Šumavy reprezentovaly Českou republiku na výstavě Expo v Tokiu a na turistických veletrzích. Od roku 2004 spolupracuje s nakladatelstvím RegionAll v Plzni. Od roku 2004 pracuje autor výlučně s digitální technikou, přednostně s fotoaparátem Canon EOS 50D. Každoročně vystavuje své práce v regionu, jeho knihy lze získat ve všech knihkupectvích a Infocentrech na Šumavě.

Otevřeno:
Út-pá od 9-12 a 13-17 hod.
So, ne, svátky od 10-12 a 13-16 hod.
V době od 1. listopadu do 15. prosince od soboty do pondělí zavřeno. 
 

Exkursion "made in Klatovy"

Exkursion "made in Klatovy"
Museumsfachleute aus dem Landkreis Cham besuchten im Rahmen des Projektes "made in Cham | made in Klatovy" mehrere Museen in Klatovy und Umgebung. Bei dem Projekt geht es um die Geschichte von speziellen Produkten, die über sich selbst hinaus weisen und charakteristisch sind für die Region. Die erste Station war das Landeskundliche Museum Dr. Hostaš in Klatovy/Klattau, wo die über 30 Teilnehmer von Direktor Luboš Smolík begrüßt wurden und anschließend von Ivana Sieberová durch die Jugendstil-Ausstellung "Klatovy našich prababicek - Das Klattau unserer Urgroßmütter" geführt wurden. Danach ging es zum Stadtplatz in die bedeutende Kunstgalerie "U Bílého jednorožce - Zum weißen Einhorn". In der interessanten Ausstellung "Tušení rovnováhy - Ahnung vom Gleichgewicht" beeindruckten vor allem die beweglichen Wasserbrunnen aus Granit, die scheinbar mühelos die Schwerkraft überwanden. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch in den berühmten, kürzlich neugestalteten Katakomben mit den Mumiensärgen. Zweiter Bürgermeister Ing. Václav Chroust erläuterte die Begleitausstellung und die Hintergründe der komplizierten Sanierung. Die Fahrt ging weiter zum Spielzeugmuseum nach Mecín, einer Spezialsammlung von gedrechseltem Holzspielzeug, das im Nachbarort Skašov produziert wurde. Abschließend wurde die Gruppe im Museum František Križík in Plánice empfangen. Das Museum ist im Geburtshaus des bedeutenden Erfinders und Unternehmers untergebracht. Die ausgestellten Maschinen und Anlagen, wie etwa die Bogenlampe, sind voll funktionsfähig und veranschaulichen die Gewinnung elektrischer Energie zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Exkurze "made in Klatovy"

Exkurze „made in Klatovy“
Muzejníci z okresu Cham navštívili v rámci projektu „made in Cham | made in Klatovy“ několik muzeí v Klatovech a okolí. Projekt se týká historie speciálních produktů, které vypovídají nejen o sobě samých a jsou charakteristické pro danou oblast. První zastávkou bylo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, kde více než 30 účastníků přivítal ředitel Luboš Smolík a které poté mohla secesní výstavou „Klatovy našich prababiček“ provést Ivana Sieberová. Následně se pokračovalo na náměstí do významné galerie U Bílého jednorožce. Na zajímavé výstavě „Tušení rovnováhy“ zapůsobily především pohyblivé žulové fontány, které zdánlivě lehce překonávaly zemskou přitažlivost. Zvláštním zážitkem byla návštěva proslulých, nedávno zrekonstruovaných katakomb s mumiemi. Místostarosta Ing. Václav Chroust uvedl doprovodnou výstavu a osvětlil pozadí komplikované sanace. Exkurze pokračovala do Muzea hraček v Měčíně, kde je možné zhlédnout zvláštní sbírku soustružených dřevěných hraček, které byly vyrobeny v sousední obci Skašov. Na závěr byla skupina přivítána v Muzeu Františka Křižíka v Plánici. Muzeum se nachází v rodném domě tohoto významného vynálezce a podnikatele. Zdejší stroje a zařízení, jako například oblouková lampa, jsou plně funkční a demonstrují výrobu elektrické energie na počátku 20. století.

Chanovice - Tag des Handwerks

Tag des Handwerks 2013.
11. Jahrgang der traditionellen Aktion:
Vorführung von Handwerkskunst im Bezirk Pilsen.

Präsentation von handwerklichen und häuslichen Fertigkeiten,
Verkauf von Produkten, Imbiss, Kulturprogramm.

Samstag, 6. Juli 2013. 10 - 18 Uhr. Eintritt 50 Kč

Schlossareal Chanovice, Freilichtmuseum Chanovice

Chanovice - Den řemesel

Den řemesel 2013.
11. ročník tradiční akce:
Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje
.

Prezentace řemeslné a podomácké výroby,
prodej výrobků, občerstvení, kulturní program.

Sobota 6. července 2013. 10 - 18 hodin. Vstupné 50,- Kč

mecký areál Chanovice, Skanzen Chanovice

Hinterglasbilder der Neukirchener Schule

Made in Neukirchen: „Hinterglasbilder der Neukirchener Schule aus dem Chodenmuseum Domažlice/Taus"

Das Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut präsentiert ab 25. April eine Ausstellung mit über 30 Hinterglasbildern aus der Sammlung des Chodenmuseums Taus. Es handelt sich um Malereien, die im 18. und 19. Jahrhundert in Neukirchen und Umgebung angefertigt wurden und die der bekannte tschechische Komponist, Pianist und Ethnograph Jindřich Jindřich (1876 - 1967) in seine umfangreiche volkskundliche Sammlung aufnahm. Nach seinem Tode bildete diese Sammlung den Grundstock für das Jindřich-Jindřich-Museum in Domažlice/Taus, das dem Chodenmuseum angegliedert ist und derzeit saniert und neu eingerichtet wird. Die Bilder sind der sogenannten „Neukirchener Schule" zuzurechnen. Sie sind zum Großteil zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Die Hinterglasmaler-Werkstätten in Neukirchen b. Hl. Blut und Haibühl erreichten überregionale Bedeutung. Das Aufblühen der hiesigen Hinterglasmalerei ist in direktem Zusammenhang mit der bedeutenden Wallfahrt zum Neukirchener Gnadenbild zu sehen, die eine rege Nachfrage nach religiöser Gebrauchsmalerei mit sich brachte. Die Hinterglasmalerei ist in Neukirchen b. Hl. Blut seit Mitte des 18. Jahrhunderts nachweisbar. Die Malerfamilien Wittmann und Stoiber betrieben die Hinterglasmalerei vier Generationen lang und entwickelten einen eigenen Malstil, der heute unter der zusammenfassenden Bezeichnung „Neukirchener Schule" bekannt ist. Die Ausstellung wird im Rahmen des grenzüberschreitenden Projekts „made in Cham | made in Klatovy" präsentiert, das gemeinsam vom Museumsreferat des Landkreises Cham und dem Muzeum Dr. Hostaš in Klattau/Klatovy durchgeführt wird. Das Projekt wird von der Europäischen Union als Ziel-3-Projekt gefördert und beleuchtet Geschichte und Geschichten von Spezialprodukten aus den Regionen Cham und Klattau.

Bis 15. September 2013.
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12 und 13-17 Uhr, Sa, So 10-12 und 13-16 Uhr

www.wallfahrtsmuseum.de

Podmalby na skle Neukirchenské školy

Made in Neukirchen: Podmalby na skle Neukirchenské školy z Chodského muzea v Domažlicích

Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut prezentuje od 25. dubna výstavu s více než 30 podmalbami na skle ze sbírky Chodského muzea. Jedná se o malby, které byly zhotoveny v 18. a 19. století v Neukirchenu a okolí a které známý český skladatel, klavírista a etnograf Jindřich Jindřich (1876 - 1967) pojal do své rozsáhlé folkloristické sbírky. Po jeho smrti tvořila tato sbírka základ pro Muzeum Jindřicha Jindřicha v Domažlicích, které je přičleněno k Chodskému muzeu a momentálně je v rekonstrukci. Obrazy je třeba zařadit do tzv. "Neukirchenské školy". Z velké části jsou pro veřejnost poprvé k vidění. Dílny, vyrábějící tyto podmalby v Neukirchenu b.Hl.Blut a Haibühlu dosáhly nadregionálního významu. Rozkvět zdejší výroby podmaleb na skle je třeba vidět v přímé souvislosti s významnou poutí k Neukirchenskému Obrazu Boží milosti, který sebou přinesl čilou poptávku po náboženských užitných malbách. Od poloviny 18. století provozovaly malířské rodiny Wittmann a Stoiber podmalby na skle po 4 generace. Vyvinuli svůj vlastní styl, který je dnes známý pod souhrnným pojmem "Neukirchenská škola". Výstava bude prezentována v rámci přeshraničního projektu "made in Cham | made in Klatovy", který je realizován společně Referátem muzeí okresu Cham a Muzeem Dr. Hostaše v Klatovech. Projekt je podporován Evropskou unií jako Projekt cíle 3 a ozřejmuje historii speciálních výrobků z regionů Cham a Klatovy.

Do 15. září 2013.
Otevírací doba: út-pá 9-12 a 13-17 h, so, ne 10-12 a 13-16 h
www.wallfahrtsmuseum.de

Ausstellungen mit Klöppelspitzen in Tiefenbach

Kirchenspitzen und Spitzen-Entwürfe aus Tiefenbach -
Ausstellungen in Tiefenbach

Die beiden Museen in der Gemeinde Tiefenbach haben in diesem Frühjahr Ausstellungen zum Thema Spitzenklöppeln vorbereitet. Die Ausstellungen wurden gemeinsam von der Gemeinde Tiefenbach, dem Klöppelkreis sowie dem Kulturreferat des Landkreises Cham im Rahmen des EU-Projektes "made in Cham - made in Klattau" konzipiert und gestaltet.

Im Obergeschoss des Ludwig Gebhard Museums in der Alten Schule an der Hauptstraße in Tiefenbach wird die Ausstellung "Kirchenspitzen und Spitzen-Entwürfe aus Tiefenbach" gezeigt. Präsentiert werden reich geklöppelte Kirchenspitzen wie Chorröcke, Predigtstola, Kelchwäsche, Alben und Messgewänder (Kaseln) aus dem Bestand der Kath. Pfarrei St. Vitus Tiefenbach, die diese Leihgaben für die Dauer der Ausstellung zur Verfügung stellt. Seit der Gründung der Klöppelschule 1907 hatten sich die Tiefenbacher ein weites Absatzgebiet mit Arbeiten für Kirchen erschlossen. Kostbare Seiden- und Goldfäden, auch farbige Garne, wurden dafür verwendet. Entwürfe zu Kirchenspitzen fertigte die Tiefenbacher Klöppellehrerin Franziska Betz, ebenso wie die Zeichnerin Philomena Hartinger. In den 1950er Jahren lieferte die bekannte Künstlerin Suse Bernuth Entwürfe zu Kirchenspitzen für die Klöppelschulen Tiefenbach, Stadlern und Schönsee. Ein Chorrock in der Ausstellung ist ein Beispiel für ihren Stil.

Im Museum Ehem. Klöppelschule im Rathaus ist die Schausammlung zu sehen, die jetzt zum Klöppelkongress u.a. neue Klöppelarbeiten nach Entwürfen des Tiefenbacher Künstlers Ludwig Gebhard (1933 - 2007) zeigt. Der aus Tiefenbach gebürtige Ludwig Gebhard gehörte vor allem mit seinen farbigen Linolschnitten zu den führenden Druckgrafikern der zeitgenössischen Kunst. Durch seine innovative Bild- und Formensprache verschaffte er sich internationale Anerkennung, die durch die Präsenz seiner Werke in öffentlichen Sammlungen belegt wird. Aufgrund seiner engen Verbindung zu seinem Heimatort Tiefenbach und der dort ansässigen Tradition des Spitzenklöppelns setzte sich Ludwig Gebhard auch kreativ mit der textilen Kunst des Klöppelns auseinander. Er schuf einige Entwürfe, die Klöpplerinnen des Klöppelkreises Tiefenbach in textile Kunstwerke ausarbeiteten.
Farbige Linolschnitte, Radierungen und Plastiken Gebhards sowie weitere textile Arbeiten nach seinen Entwürfen sind wie gehabt im Ludwig Gebhard Museum zu sehen.
Die Ausstellungen im Ludwig Gebhard Museum in der Alten Schule Tiefenbach "Kirchenspitzen und Spitzen-Entwürfe aus Tiefenbach" sowie "Landschaft im Wandel - imaginäre Landschaften". Gemälde, Arbeiten auf Papier, Druckgraphik von Ludwig Gebhard sind geöffnet:
Sonntag, den 5. Mai 2013 von 14-16 Uhr
Sonntag, den 12. Mai 2013 von 14-16 Uhr (Internationaler Museumstag)
Sonntag, den 2. Juni 2013 von 14-16 Uhr
sowie für Gruppen nach Vereinbarung

Die Öffnungszeiten im
Museum Ehem. Klöppelschule - Schausammlung
im Rathaus, Hauptstraße 33,
93464 Tiefenbach:
Montag - Freitag: 8-12 Uhr
Montag - Donnerstag: 13-17 Uhr
mit Schauklöppeln:
Sonntag, den 5. Mai 2013 von 13-16 Uhr
Sonntag, den 12. Mai 2013 von 13-16 Uhr (Internationaler Museumstag)
Sonntag, den 2. Juni 2013 von 13-16 Uhr
sowie für Gruppen nach Vereinbarung Tel. 09673/922112
Der Eintritt zu allen Ausstellungen ist frei.
www.tiefenbach-opf.de

Výstavy v Tiefenbachu

Kostelní krajky a návrhy krajek z Tiefenbachu –
výstavy v Tiefenbachu

Obě muzea v obci Tiefenbach připravila letos na jaře výstavy s tematikou paličkování krajek. Výstavy byly společně koncipovány a vytvořeny obcí Tiefenbach, Paličkovacím spolkem a Kulturním referátem okresu Cham v rámci projektu EU „made in Cham – made in Klatovy“.

Výstava „Kostelní krajky a návrhy krajek z Tiefenbachu“ je prezentována v patře Muzea Ludwiga Gebharda ve Staré škole při hlavní silnici v Tiefenbachu.
Jsou zde představeny bohatě paličkované kostelní krajky jako např. komže, štóla, kalichové prádlo, alby a mešní roucha (kázule) z inventáře Katolické farnosti sv. Víta v Tiefenbachu, která tyto po dobu trvání výstavy zapůjčila. Od založení paličkovací školy v roce 1907 se obyvatelům Tiefenbachu otevřela velká odbytová oblast s pracemi pro kostely. Používaly se přitom vzácné hedvábné a zlaté nitě, ale i barevné příze. Návrhy na kostelní krajky zhotovovala učitelka paličkování v Tiefenbachu Franziska Betz a rovněž také kreslířka Philomena Hartinger. V 50. letech dodávala pro paličkovací školy Tiefenbach, Stadlern a Schönsee návrhy na kostelní krajky známá umělkyně Suse Bernuth. Příkladem jejího stylu je vystavovaná komže.

V muzeu Dob. paličkovací škola v budově radnice je možné zhlédnout výstavní sbírku, která nyní v rámci paličkovacího kongresu prezentuje m. j. nové paličkované práce podle návrhů známého umělce z Tiefenbachu Ludwiga Gebharda (1933 – 2007). Ludwig Gebhard, rodák z Tiefenbachu, patřil především díky svým barevným linorytům k předním tiskařským grafikům soudobého umění. Díky svému inovativnímu obrazovému a výtvarnému vyjadřování si získal mezinárodní uznání, dokladem čehož je umístění jeho děl ve veřejných sbírkách. Ludwig Gebhard byl velice úzce svázán se svým rodištěm Tiefenbach a s místní tradicí paličkování krajek, a proto se také kreativně zabýval textilním paličkovacím uměním. Vytvořil návrhy, podle kterých pak paličkářky Paličkovacího spolku Tiefenbach zhotovily textilní umělecká díla.
Gebhardovy barevné linoryty, lepty, plastiky, ale i další textilní práce zhotovené podle jeho návrhů je možné jako dříve vidět v Muzeu Ludwiga Gebharda.
Výstavy v Muzeu Ludwiga Gebharda ve Staré škole Tiefenbach „Kostelní krajky a návrhy krajek z Tiefenbachu“
jakož i „Měnící se krajina – imaginární krajiny“. Obrazy, práce na papíru, tiskařská grafika Ludwiga Gebharda jsou otevřeny:
neděle, 5. května 2013 14-16 hod.
neděle, 12. května 2013 14-16 hod. (Mezinárodní den muzeí)
neděle, 2. června 2013 14-16 hod.
a pro skupiny po domluvě

Otevírací hodiny
muzea Dob. paličkovací škola – výstavní sbírka
v budově radnice, Hauptstraße 33,
93464 Tiefenbach:
pondělí - pátek: 8-12 hod.
pondělí - čtvrtek: 13-17 hod.
s ukázkou paličkování:
neděle, 5. května 2013 13-16 hod.
neděle, 12. května 2013 13-16 hod. (Mezinárodní den muzeí)
neděle, 2. června 2013 13-16 hod.
a pro skupiny po domluvě na tel. 0049(0)9673/922112
Vstup na všechny výstavy je zdarma.
www.tiefenbach-opf.de

Christliche Motive auf historischen Textilien

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut:
Christliche Motive gestickt auf historischen Textilien
Christliche Motive gestickt auf historischen Textilien aus der Sammlung von Gudrun Linn. Die Auswahl aus der umfangreichen Sammlung gewährt einen Einblick in das Leben und Wirken von Mädchen und Frauen der vergangenen zwei Jahrhunderte und zeigt die Produkte fleißiger weiblicher Hände. Zur Ausbildung der Mädchen, ob zu Hause oder in der Schule, gehörte das Erlernen der verschiedenen Handarbeits-techniken, wie schmückende Nadelarbeit, Nähen, Flicken, Stricken, Häkeln und Vieles mehr. Diese Techniken wurden an einem Mustertuch, das später als „Nachschlagewerk“ diente, erlernt und geübt.

Auf vielen der in Süddeutschland und Österreich entstandenen Stickmustertüchern sind christliche Motive dargestellt. Diese oft farbenfrohen Bilder und Buchstaben, auf kunstvoll mit Kreuz-, Platt-oder Stielstich bestickten Tüchern, waren die Vorlagen für das Besticken von Überhandtüchern, Wandbehängen, Altar-, Kelch-, Verseh- und Sargtüchern und Votivbildern.

Ausgestellt sind auch Sterbetücher, Fronleichnamstücher, Heiligen-, Marien- und Schutzengelbilder. In vielen Haushalten war ein auf Lochkarton gestickter Haussegen zu finden. Gebete und Sprüche mit religiösem Inhalt zierten viele Wandbehänge.

Gudrun Linn, Fachlehrerin für Textilarbeit, sammelt seit über 40 Jahren historische Textilien. Die Sammlung umfasst inzwischen weit über tausend Exponate, die zwischen 50 und 250 Jahre alt sind. Dem Ziel, die Sammlung in einem eigenen Museum ständig präsentieren zu können, ist sie mittlerweile sehr nah. Im kommenden Jahr wird Gudrun Linn in Blaibach das Museum „Frauenfleiß“ eröffnen.

18. Okt 2012 - 07. Apr 2013
Öffnungszeiten: Di-Fr 9-12 und 13-17 Uhr, Sa, So 10-12 und 13-16 Uhr; 1.11. - 18.12. nur wochentags.
www.wallfahrtsmuseum.de

Křesťanské motivy na historických textiliích

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut:
Křesťanské motivy vyšívané na historických textiliích
Křesťanské motivy, vyšívané na historických textiliích ze sbírky Gudrun Linnové. Výběr z rozsáhlé sbírky umožňuje nahlédnout do života a působení děvčat a žen v uplynulých dvou stoletích a ukazuje výsledky práce pilných ženských rukou. Ke vzdělání děvčat, ať již doma nebo ve škole, patřilo naučení se různých technik ručních prací, jako ozdobné práce s jehlou, šití, záplatování, pletení a mnoho dalších. Tyto techniky byly osvojovány a cvičeny na vzorové látce, která později sloužila jako "příručka".

Na mnohých látkách s vyšívanými vzory, které vznikly v Jižním Německu a Rakousku, jsou znázorněny křesťanské motivy. Tyto obrazy a písmena, často veselých barev, na látkách vyšívaných umělecky dokonalými křížovými, plochými nebo řetízkovými stehy, byly předlohami pro vyšívání přehozů, nástěnných závěsů, šátků oltářních, kališních, na rakve a votivních obrazů.

Vystavena jsou také roucha umrlčí, Božího těla, svatých, mariánské ornáty a obrazy andělů strážných. V mnoha domácnostech bylo k vidění požehnání domu, vyšívané na děrovaném kartonu. Modlitby a rčení s náboženským obsahem zdobily mnohé nástěnné závěsy.

Gudrun Linn, odborná učitelka pro práci s textilem, sbírá již přes 40 let historické textilie. Sbírka mezitím obsahuje daleko přes tisíc exponátů, jejichž stáří je mezi 50 až 250 lety. K cíli, moci trvale prezentovat sbírku ve vlastním muzeu, je nyní velmi blízko. V příštím roce otevře Gudrun Linn v Blaibachu Muzeum "Ženská píle".

18. říj 2012 - 07. dub 2013
Otevírací doba: út-pá 9-12 a 13-17 h, so, ne 10-12 a 13-16 h; 1.11. - 18.12. jen ve všední dny.
 www.wallfahrtsmuseum.de

Zur Geschichte des Drahtseils

Freitag 28. Sep 2012 - Sonntag 07. Apr 2013
Sonderausstellung - Zur Geschichte des Drahtseils
Neukirchen b. Hl. Blut und Příbram haben nicht nur die Gemeinsamkeit, dass sie berühmte Wallfahrtsorte sind – die dortigen Museen arbeiten seit Jahren eng zusammen und für beide Orte hat die Erfindung des Drahtseils eine wichtige Bedeutung: in Příbram für den Bergbau und am Neukirchener Hausberg wurde vor vierzig Jahren die Hohenbogenbahn eröffnet. Aus diesem Anlass präsentiert das Wallfahrtsmuseum ab Freitag, 28. September eine Ausstellung zur Geschichte des Drahtseils, die vom Bergbaumuseum Příbram zusammengestellt wurde.

Die Ausstellung beschreibt Erfindung, die Herstellung und die Nutzung des Drahtseils, nicht nur im Bergbau, sondern später auch für Baumaschinen, Seilbahnen und Brücken und in der Architektur. Vor vierzig Jahren, 1972, wurde die Doppelsesselbahn am Neukirchener Hausberg Hohenbogen eröffnet. Die Seilbahnlänge beträgt 1358 Meter, der Seil-Durchmesser 31 Millimeter.
Öffnungszeiten:
Di-Fr 9-12 und 13-17 Uhr, Sa, So 10-12 und 13-16 Uhr
1. Nov. - 18. Dez. Sa und So geschlossen

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10
93453 Neukirchen b. Hl. Blut

Tel. +49 (0)9947 / 940823
www.wallfahrtsmuseum.de

Z historie drátěných těžních lan

Pátek 28. zář 2012 - Neděle 07. dub 2013
Zvláštní výstava - Z historie drátěných těžních lan

Neukirchen b. Hl. Blut a Příbram mají společné nejen to, že jsou to slavná poutní místa - tamější muzea již léta spolupracují a pro obě místa má vynález drátěného lana důležitý význam: V Příbrami pro hornictví  a na neukirchenském kopci byla před čtyřiceti lety otevřena lanová dráha Hohenbogen. Z tohoto důvodu prezentuje poutní muzeum v pátek 28. září výstavu k historii drátěného lana, která byla sestavena Hornickým muzeem Příbram.Výstava popisuje vynález, výrobu a využití drátěného lana, nejen v hornictví, nýbrž později i pro stavební stroje, lanové dráhy a mosty a v architektuře. Před čtyřiceti lety, v roce 1972, byla na neukirchenském domovském kopci Hohenbogen otevřena dvojsedačková lanovka. Lanovka je dlouhá 1358 metrů, průměr lana je 31 milimetrů.Otevírací doba:
út - pá 9-12 a 13-17 hod. so, ne 10-12 a 13-16 hod.
1. listopad - 18. prosinec
so a ne zavřeno

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10
93453 Neukirchen b. Hl. Blut

Tel. +49 (0)9947 / 940823
www.wallfahrtsmuseum.de

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut: Tag der europäischen Zusammenarbeit

Sonntag 23. September 2012, 14 h - 16 h

European Cooperation Day - Grenzüberschreitende Aspekte im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut

Freier Eintritt ins Wallfahrtsmuseum und Präsentation des gemeinsamen grenzübergreifenden Projektes mit dem Museum Klatovy. Im Rahmen der Dauerausstellung wird "Böhmen" im Wallfahrtsmuseum präsentiert.
Wo: Wallfahrtsmuseum, Marktplatz 10, Neukirchen b. Hl. Blut

www.wallfahrtsmuseum.de
Koordinaten: 49°15‘29.52‘‘N; 12°58‘13.76‘‘E
Wann: 23.09.2012, 14
16 Uhr

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut: Den evropské spolupracé

Neděle 23. září 2012, 14 - 16

European Cooperation Day - Přeshraniční aspekty v poutnickém muzeu Neukirchen b. Hl. Blut

Volný vstup do poutnického muzea a prezentace společného přeshraničního projektu s muzeem Klatovy. Dále představení téma Čechy" v rámci stálé výstavy v poutním muzeu.
Kde: Wallfahrtsmuseum, Marktplatz 10, Neukirchen b. Hl. Blut

www.wallfahrtsmuseum.de
Souřadnice: 49°15‘29.52‘‘N; 12°58‘13.76‘‘E
Kdy: 23. 9. 2012, 14
17

Der Auerochs - Seine Ahnen und Nachkommen

Die Ausstellung im Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein ist einem der einst größten Landtiere Europas und Stammvater aller Haustierrassen gewidmet. Sie lenkt den Blick auf den Auerochsen oder Ur, auf Aspekte der Natur- und Kulturgeschichte, auf Mythos, Archäologie und Kunst rund um den archaischen, kraftstrotzenden Ur sowie auf die Versuche seiner Rückzüchtung und die ökologische Bedeutung seiner Nachkommen heute.
Heute werden die Nachkommen der Auerochsen, sogenannte Heck-Rinder, als natürliche Landschaftspfleger in ökologisch wertvollen Schutzgebietenhreingesetzt, im Landkreis Cham etwa in der Markbachaue bei Tiefenbach. Die Ausstellung bietet viele Einblicke in das Thema, das  in die Ur-Zeit der Menschheitsgeschichte zurückverweist. Sie präsentiert ein lebensecht rekonstruiertes Auerochs-Modell, das die mächtige Gestalt des Urs nachvollziehbar macht. Sie zeigt Trink- und Pulverhörner sowie historische Belege der letzten Auerochsen. Hinzu kommen Darstellungen zeitgenössischer Künstler und neueste Forschungsergebnisse.

22. Mai 2012 - 03. Okt 2012

Pratur - jeho předci a potomci

Výstava v Muzeu lovu a divoké zvěře na hradě Falkenstein je věnována jednomu z největších pozemských zvířat Evropy a rodovému otci všech ras domácích zvířat. Zaměřuje se na pratura, na aspekty přírodních i kulturních dějin, na mýty, archeologii a umění kolem tohoto archaického, silného zvířete i na pokusy o jeho chov a ekologický význam jeho potomků v dnešní době.
Dnes se potomci pratura, tzv. Heckova skotu, umísťují jako přirození pečovatelé o krajinu do ekologicky cenných chráněných oblastí, v okresu Cham třeba v luzích Markbach u Tiefenbachu. Výstava nabídne mnoho pohledů na toto téma, které nás vrací do pravěku lidské historie. Ukazuje rohy praturů jako nádoby na pití a také historické důkazy o posledních zástupcích tohoto druhu. Navíc jsou zde ztvárnění současných umělců a nejnovější výsledky bádání.

22. kvě 2012 - 03. říj 2012

Die bunte Welt der Phillumenie

Für seine neue Sonderschau hat der Museumsverein Grafenwiesen einen kompetenten Partner gefunden, die in Sammlerkreisen in ganz Deutschland bekannte Phillumenistische Gesellschaft. Gezeigt werden Ausschnitte aus vielfältigen privaten Kollektionen. Darunter befinden sich begehrte Sammlerstücke, Zündholzetiketten, -briefchen oder Sonderformate von Zündholzschachteln in limitierter Edition.
Die Phillumenistische Gesellschaft gab zu diesem Anlass eine Sonderserie von Zündholzschachteln heraus. Die sechsteilige Sammelbox kann im Museum erworben werden.
Am 6. und 7. Oktober findet in Grafenwiesen ein großes Sammlertreffen statt, zu dem Mitglieder der Phillumenistischen Gesellschaft und andere Zündwarensammler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, aber auch aus der Tschechischen Republik, erwartet werden.
05. Apr 2012 - 07. Okt 2012

Barevný svět filumenie

Spolek Muzea zápalek Grafenwiesen nalezl pro novou výjimečnou přehlídku kompetentního partnera - sběratelskou společnost, která je známa ve sběratelských kruzích po celém Německu. Vystaveny budou ukázky z rozmanitých soukromých kolekcí. Mezi nimi se nachází také jedinečné sběratelské kousky, zápalkové etikety nebo zvláštní formáty krabiček limitované edice.Filumenistická společnost vydala při této příležitosti zvláštní sérii krabiček na zápalky. Šestidílný balíček je k dostání v muzeu. 6. a 7. října se v Grafenwiesenu koná velké sběratelské setkání, na kterém očekáváme členy Filumenistické společnosti a další filumenisty ze všech německy mluvících zemí, ale také z České republiky. 
05. dub 2012 - 07. říj 2012

Glas aus Meisterhand

Das Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Berghofes Gibacht, Ralph Wenzel, die Ausstellung „Glas aus Meisterhand". Mit ausgesuchten Werken aus dem Familienbesitz und eigenen Kreationen werden Glasarbeiten vorgestellt, die sich durch besondere handwerkliche Techniken auszeichnen und den Besucherinnen und Besuchern die Vielfalt des Werkstoffes Glas in seiner manuellen Verarbeitbarkeit vermitteln sollen.
Neben einigen historischen Gläsern aus dem 19. und beginnendem 20. Jahrhundert gibt es den Glasstraßenpokal zu sehen, von dem 1997 in der Theresienthaler Kristallglasmanufaktur drei Stück entsprechend den Vorstellungen und Vorgaben vom damaligen Hüttenbesitzer Ralph Wenzel gefertigt wurden.
Über verschiedene Glasarbeiten in unterschiedlichen Techniken führt die Ausstellung zu einer Vitrine mit Glasperlenkreationen aus drei Generationen der Familie Wenzel. Auch die Dauerausstellung des Grenzland- und Trenckmuseums Waldmünchen bietet umfassende Möglichkeiten, sich über die interessante Glasgeschichte Waldmünchens zu informieren.
22. Mai 2012 - 13. Jan 2013

Mistrovské sklo

Muzeum pohraničí a náčelníků bandurů Waldmünchen pořádá ve spolupráci s provozovatelem hostince Gibacht Ralphem Wenzelem výstavu "Mistrovské sklo". Na vybraných dílech z rodinného vlastnictví a vlastních výtvorů jsou představovány sklářské práce, které se vyznačují zvláštní rukodělnou technikou a ukážou návštěvníkům rozmanitost materiálu sklo v jeho manuální zpracovatelnosti. Vedle několika historických sklenic z 19. a počátku 20. století je k vidění pohár ze Zlaté stezky, podle nějž byly v roce 1997 ve sklárně křišťálového skla v Theresienthalu zhotoveny tři kusy podle představ a zadání tehdejšího majitele sklárny Ralpha Wenzela. Přes různé práce ze skla v rozdílných technikách vede výstava k vitríně s kreacemi skleněných perel ze tří generací rodiny Wenzelových. Také stálá výstava tohoto muzea ve Waldmünchenu nabízí mnoho možností získat informace o zajímavých dějinách skla ve Waldmünchenu.
22. kvě 2012 - 13. led 2013

Vielfalt von Ausstellungen im Rahmen des Projektes DIALOG MUZEUM

Die Museen im Landkreis Cham erzählen von der bewegten Geschichte dieses Teils der Oberpfalz. In ihren Dauerausstellungen erschließen sie viele kulturgeschichtliche Facetten der Region - von der Schulgeschichte oder Volksfrömmigkeit bis hin zur Geschichte von Festspielen, von altem Handwerk und Hausindustrie bis hin zur frühen Industriegeschichte. Auch mit aktuellen Sonderausstellungen laden viele Museen zum Besuch ein. Eine Reihe dieser Ausstellungen konnte im Rahmen des von der EU im Ziel-3-Programm geförderten grenzüberschreitenden Projektes DIALOG MUZEUM realisiert werden, das vom Museumsreferat des Landkreises Cham zusammen mit dem Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš in Klattau seit 2008 bis Juni 2011 durchgeführt wird. Die aktuellen Ausstellungen sind über die Laufzeit des Projektes hinaus bis zum Saisonende zu sehen und die gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit der kulturellen Institutionen beiderseits der Grenze wird auch weiterhin gepflegt und ausgebaut.

Im Kreismuseum Walderbach ist noch bis Ende Oktober die Ausstellung  "Kolonialwarenladen Wagner Reichenbach - Vielfalt der Warenwelt auf dem Land" zu sehen. Ein weiterer Ausstellungsbereich widmet sich dem Thema "Sammeln" (bis Ende Oktober, Mi, Sa, So u. Feiertage 14 - 17 Uhr).

Das Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut präsentiert zwei sehenswerte Fotoausstellungen. Es lädt ein zum "Ausflug in den Böhmerwald" und zeigt in dieser Sonderschau historische Fotografien aus der Sammlung Zdenek Roucka (bis 4. März 2012). Eine weitere Ausstellung des Wallfahrtsmuseums entstand in Zusammenarbeit  mit einem großen Museumspartner des Nachbarlandes, dem Kunstgewerbemuseum in Prag (UPM). Die Ausstellung "Berührungen des Glaubens" präsentiert drei herausragende Persönlichkeiten der tschechischen Dokumentarfotografie, die sich seit langem mit dem Thema "religiöses Leben" befassen: Markéta Luskacová, Jindrich Štreit und Václav Podestát (bis 3. Oktober, Di - Fr 9 - 12 und 13 - 17 Uhr, Sa, So 10 - 12 und 13 - 16 Uhr).

Das Museum Jagd und Wild auf der Burg Falkenstein lädt zum Besuch der Ausstellung  "Des Waidmanns treuester Gefährte - Der Jagdhund in Geschichte und Gegenwart" ein und zeigt kulturgeschichtliche Exponate, die die besondere Beziehung zwischen Jäger und Jagdhund dokumentieren. Die Objekte umspannen die Zeit vom 17. bis 20. Jahrhundert.  Deutlich wird, dass das Bild vom "treuesten Begleiter des Waidmanns" nicht zu allen Zeiten griff. Der Hund als Freund des Jägers ist eine Vorstellung, die insbesondere im 19. Jahrhundert populär wurde (bis 3. Oktober, Mi, Sa, So u. Feiertage 13 - 17 Uhr).

Das Oberpfälzer Handwerksmuseum Rötz-Hillstett widmet sich in diesem Jahr dem böhmischen Glas. Die Ausstellung "Geschichte der Glasindustrie im Böhmerwald" entstand in Zusammenarbeit mit dem Chodenmuseum Taus/Domažlice (bis 30. Oktober, Di - So
14  - 17 Uhr).
 
Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Grenzland- und Trenckmuseums Waldmünchen hat der Museumsverein für seine Jubiläumsausstellung 2011 einen breiten Querschnitt aus seiner Sammlung "aus dem Depot geholt" (bis Januar 2012, Di, Sa, So u. Feiertage 14 - 17 Uhr).

Das Zündholzmuseum Grafenwiesen zeigt in dieser Saison "Raritäten und Kuriositäten. Erfindungen, Basteleien und Improvisationen rund ums Zündholz" (bis 30. Oktober, Mi, Do, So u. Feiertage 14 - 16 Uhr).

Das Museum ehemalige Klöppelschule Tiefenbach lenkt den Blick auf filigrane Klöppelspitzen im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet (bis 31. Oktober, Mo - Fr 8 - 12,
Mo - Do 13 - 17 Uhr und jeden 1. So im Monat 13 - 16 Uhr) und im benachbarten, gerade renovierten Ludwig Gebhard Museum Tiefenbach ist die Ausstellung  "let's sit down -  chairs-chairs-chairs" zu sehen, die Farblinolschnitte, Radierungen und Graphitzeichnungen aus dem Werkzyklus "Stühle" von Ludwig Gebhard zeigt (bis 4. Dezember 2011, jeden 1. So im Monat 13 - 16 Uhr u. n. Vereinbarung).

Das Museum SPUR Cham präsentiert "Plastik, Malerei und Arbeiten auf Papier der Gruppe Spur" (bis 6. Januar 2012, Mi, Sa, So u. Feiertage 14 - 17 Uhr).

In der umfangreichen kostenlosen Broschüre "Museen im Landkreis Cham" finden sich Informationen zu diesen und vielen weiteren Museen, Galerien und Sammlungen im Landkreis. Sie kann über das Kulturreferat des Landkreises Cham angefordert werden (Tel. 09971/78-218, kultur@lra.landkreis-cham.de) und liegt in Rathäusern, Gemeindeverwaltungen, Tourist-Infos und Ämtern auf. In Kürze erscheint außerdem ein deutschsprachiger Führer zu den Museen im Kreis Klattau / Klatovy.
Auch im Internet sind aktuelle Informationen unter www.dialog-muzeum.eu und www.landkreis-cham.de abzurufen.


 

Muzea v okresu Cham prezentují rozmanitou nabídku zajímavých výstav v rámci projektu DIALOG MUZEUM

Muzea v okresu Cham vypovídají o pusobivé historii této cásti Horního Falcka. Ve svých expozicích odhalují mnohé kulturnehistorické tváre regionu - od školních dejin nebo lidové zbožnosti až po historii slavnostních her, od starého remesla a domáckého prumyslu až po zacátek prumyslových dejin. K návšteve zvou také aktuální mimorádné výstavy mnohých muzeí. Radu techto výstav se podarilo realizovat referátem muzeí okresu Cham spolu s Vlastivedným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech od roku 2008 do cervna 2011 v rámci preshranicního projektu DIALOG MUZEUM za podpory programu EU - Cíle 3. Probíhající výstavy jsou k videní ješte po uplynutí projektu až do konce sezóny a také dobrá sousedská spolupráce kulturních institucí na obou stranách hranice bude pokracovat a nadále se rozvíjet.

V Oblastním muzeu Walderbach je možné ješte do konce ríjna zhlédnout výstavu "Koloniální zboží Wagner Reichenbach - rozmanitost sveta zboží na venkove". Další cást výstavy je venována tématu "Sberatelství" (do konce ríjna; st, so, ne a svátky 14-17 hod.).

Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut prezentuje dve pozoruhodné sbírky fotografií. Zve na "Výlet na Šumavu" a v rámci této mimorádné výstavy predstavuje historické fotografie ze sbírky Zdenka Roucky (do 4. brezna 2012). Další výstava Poutního muzea vznikla ve spolupráci s velkým muzejním partnerem ze sousední zeme, Umeleckoprumyslovým museem v Praze. Výstava "Doteky víry" prezentuje tri vynikající osobnosti ceské dokumentární fotografie, které se již po dlouhou dobu zabývají tématem "náboženského života": Markéta Luskacová, Jindrich Štreit a Václav Podestát (do 3. ríjna; út-pá 9-12 a 13-17 hod., so, ne 10-12 a 13-16 hod.).

Muzeum lovectví a zvere na hrade Falkenstein zve k návšteve výstavy "Myslivcuv nejvernejší druh - lovecký pes v dejinách a v soucasnosti" a prezentuje kulturnehistorické exponáty dokumentující zvláštní vztah myslivce a loveckého psa. Objekty pocházejí z období 17. až 20. století. Je zrejmé, že obraz "nejvernejšího spolecníka myslivce" není poplatný všem dobám. Pes jako prítel myslivce je predstava, která se stala populární zvlášte v 19. století (do 3. ríjna; st, so, ne a svátky 13-17 hod.).

Hornofalcké muzeum remesel Rötz-Hillstett se v tomto roce venuje ceskému sklu. Výstava "Dejiny sklárského prumyslu na Šumave" vznikla ve spolupráci s Muzeem Chodska v Domažlicích (do 30. ríjna; út-ne 14-17 hod.).
 
U príležitosti 10letého výrocí vzniku Pohranicního a Trenckova muzea Waldmünchen v rámci jubilejní výstavy 2011 spatrí svetlo široký "výber z depozitáre" sbírky muzejního spolku (do ledna 2012; út, so, ne a svátky 14-17 hod.).

Muzeum zápalek Grafenwiesen prezentuje v této sezóne "Rarity a kuriozity. Vynálezy, výtvory a improvizace na téma zápalky" (do 30. ríjna; st, ct, ne a svátky 14-16 hod.).

Muzeum dobové palickovací školy Tiefenbach obrací pozornost na filigránové palickované krajky bavorsko-ceského pohranicí (do 31. ríjna; po-pá 8-12, po-ct 13-17 hod. a každou 1. nedeli v mesíci 13-16 hod.) a v sousedním, práve zrenovovaném Muzeu Ludwiga Gebharda Tiefenbach je k videní výstava "let's sit down - chairs-chairs-chairs" prezentující barevné linoryty, lepty a kresby tužkou z cyklu del Ludwiga Gebharda "Židle" (do 4. prosince 2011, každou 1. nedeli v mesíci 13-16 hod. a po domluve).

Muzeum SPUR Cham prezentuje "Socharství, malírství a práce na papíre skupiny Spur" (do 6. ledna 2012; st, so, ne a svátky 14-17 hod.).

Informace k temto a mnoha dalším muzeím, galeriím a sbírkám okresu najdete v obsáhlé bezplatné brožure "Muzea v okresu Cham". Lze si ji vyžádat prostrednictvím kulturního referátu Kulturreferat des Landkreises Cham (tel. 0049(0)9971/78-218, kultur@lra.landkreis-cham.de), je dostupná také na radnicích, ve správních objektech obcí, turistických informacních centrech a na úradech. V brzké dobe vyjde ješte nemecký pruvodce muzei v okresu Klatovy.
Aktuální informace naleznete také na internetových stránkách www.dialog-muzeum.eu a www.landkreis-cham.de.


 

„Kolonialwaren Wagner Reichenbach - Vielfalt der Warenwelt auf dem Land“

Ausstellung im Kreismuseum Walderbach
wegen Bauarbeiten nur bis 3. Oktober 2011

Sie waren Mittelpunkt jeden Dorfes, aber heute findet man sie kaum noch: die Kolonialwarenläden, auch Gemischtwarenläden oder liebevoll „Tante-Emma”-Läden genannt. Auch in Reichenbach im Landkreis Cham konnten die Bewohner des Dorfes im 19. und 20. Jahrhundert ihren täglichen Bedarf in mehreren Kramerläden decken. Am längsten hielt sich der Kolonialwarenladen von Frieda Wagner (1904 – 1995). Noch mit 90 Jahren stand die Krämerin in ihrem Laden und verkaufte neben Lebensmitteln auch Kurzwaren und Tabakwaren.

Seinen Ursprung hat der Laden von Frieda Wagner in einer Schneiderwerkstatt, geführt von Christoph Zierer und später von seinem Sohn Georg. Dieser begann Mitte des 19. Jahrhunderts
in Reichenbach im Haus Nr. 37 Kurzwaren und Kolonialwaren zu verkaufen. Als Alois Wagner, approbierter Bader in Reichenbach, 1880 das Haus erwarb, war der Übergang zu einem Gemischtwarenladen bereits vollzogen. Nach dem Tod des Baders führte seine Frau Josefa Wagner den Laden, 1948 ging er in den Besitz ihrer Tochter Frieda über. Nach ihrem Tod wurde ihr Nachlass dem Kreismuseum Walderbach übergeben.

Die Ausstellung im Kreismuseum Walderbach zeigt Teile der Ladeneinrichtung, Waren und Geschäftspapiere des Kramerladens der Familie Wagner, skizziert aber auch das private Umfeld. Am Beispiel dieses Reichenbacher Geschäftes wird der Handel mit Kolonialwaren wie Kaffee, Zucker, Kakao, Tee, Gewürze und Reis beleuchtet.
Die Warenvielfalt dieses ländlichen Gemischtwarenladens überrascht, verkauft wurden zum Beispiel Reinigungsmittel und Rosenkränze, Petroleum und Patentknöpfe, Garne und Gürtel, Frisiercreme und Kämme.
Zur Illustration zum Aussehen von Kramerläden werden einige Puppenkaufläden des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts aus einer privaten Sammlung präsentiert.

Kreismuseum Walderbach
Kirchstr. 5, 93194 Walderbach
Tel. 09971 / 78218
www.kreismuseum-walderbach.de
geöffnet Mittwoch, Samstag, Sonn- und Feiertage 14 bis 17 Uhr

„Koloniální zboží Wagner Reichenbach - rozmanitost světa zboží na venkově“

Výstava v Oblastním muzeu Walderbach
jenom až 3. října 2011

Byly střediskem každé vesnice, dnes už je však člověk téměř nenajde: obchody s koloniálním zbožím, také tzv. smíšené zboží nebo láskyplně nazývané prodejny „Tante-Emma“ (Teta Emma). Také v Reichenbachu v okresu Cham si obyvatelé vesnice mohli v 19. a 20. století v několika prodejnách pokrýt svoji denní potřebu. Nejdéle se udržel koloniál Friedy Wagner (1904 – 1995). Ještě v 90 letech stála tato „krámská“ ve své prodejně a kromě potravin prodávala také galantérii a tabákové výrobky.

Prodejna Friedy Wagner má svůj původ v krejčovství vedeném Christophem Ziererem a později jeho synem Georgem. Ten v polovině 19. století začal v Reichenbachu v domě č. 37 prodávat galantérii a koloniální zboží. Když dům v roce 1880 získal Alois Wagner, aprobovaný holič v Reichenbachu, byl to už obchod se smíšeným zbožím. Po jeho smrti ho vedla jeho žena Josefa Wagner, v roce 1948 pak přešel do vlastnictví dcery Friedy. Po její smrti byla její pozůstalost předána Oblastnímu muzeu Walderbach.

Výstava v Oblastním muzeu Walderbach prezentuje částečné vybavení prodejny, zboží a obchodní papíry z prodejny rodiny Wagnerovy, nastiňuje ale také soukromou sféru. Tato reichenbachská prodejna je názorným příkladem obchodu s koloniálním zbožím, jako je káva, cukr, kakao, čaj, koření a rýže.
Rozmanitost zboží tohoto venkovského obchodu se smíšeným zbožím je překvapivá, prodávali se například čistící prostředky a růžence, petrolej a patenty, příze a opasky, vlasový krém a hřebeny.
Pro ilustraci, jak prodejny vypadaly, je zde v miniaturní podobě vystaveno ze soukromé sbírky několik kupeckých krámů konce 19. a 20. století.

Kreismuseum Walderbach / Oblastní muzeum Walderbach
Kirchstr. 5, 93194 Walderbach
Tel. 09971 / 78218
www.kreismuseum-walderbach.de
otevřeno ve středu, v sobotu, v neděli a o svátcích od 14 do 17 hodin

Klassiker der Dokumentarfotografie

Im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut werden Klassiker der tschechischen Dokumentarfotografie präsentiert. Unter dem Titel"Berührungen des Glaubens
in der tschechischen Fotografie" hat das Prager Kunstgewerbemuseum eine sehenswerte Ausstellung zusammengestellt.
Sie präsentiert drei herausragende Persönlichkeiten der tschechischen Fotografie, die sich seit langem mit dem Thema "religiöses Leben" befassen: Markéta Luskačová, Jindřich Štreit und
Václav Podestát. In der Ausstellung, die bis September 2011 läuft, werden 60 Fotografien gezeigt.

 

Klasikové dokumentární fotografie

V Poutním muzeu Neukirchen b. Hl. Blut jsou prezentováni klasikové české dokumentární fotografie. Pražské Uměleckoprůmyslové muzeum připravilo pozoruhodnou výstavu s názvem "Doteky víry v české fotografii“.
Představuje tři vynikající osobnosti české fotografie, které se již dlouhou dobu zabývají tématem "náboženského života": Markéta Luskačová, Jindřich Štreit a Václav Podestát. Na výstavě, která potrvá do září 2011, je k vidění 60 fotografií.

"Des Waidmanns treuester Gefährte" - Der Jagdhund in Geschichte und Gegenwart

Ausstellung
Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein


Das Museum Jagd und Wild präsentiert in dieser Ausstellung kunst- und kulturgeschichtliche Exponate vom 17. bis 20. Jahrhundert, die die besondere Beziehung zwischen Jäger und Jagdhund dokumentieren. Deutlich wird dabei, dass das Bild vom „treuesten Begleiter des Waidmanns“ nicht zu allen Zeiten griff. Der Hund als Freund und Jagdgefährte ist eine Vorstellung, die insbesondere im 19. Jahrhundert populär wurde.Eine Reihe von Museen und Privatsammlern stellte für diese Ausstellung Utensilien der Jagd, Bilder und Grafiken, historische Jagdbücher, Gebrauchs- und Ziergegenstände zur Verfügung. Übersichtstafeln zu den aktuellen Einsatzbereichen von Jagdhunden und den verschiedenen Hunderassen ergänzen die Sonderschau.
Unterstützt wurde diese Ausstellung durch den Jagdschutzverein Roding e. V.

28.05. - 03.10.2011
Mi, Sa, So und Feiertage 13-17 Uhr

www.dialog-muzeum.eu/museum

"Nejvěrnější druh myslivce" - Lovecký pes v dějinách a v přítomnosti

Výstava
Muzeum lovectví a zvěře na hradě Falkenstein

Muzeum lovu a divočiny prezentuje na této výstavě kunsthistorické a kulturně historické exponáty ze 17. až 20. století, které dokumentují zvláštní vztah mezi lovcem a loveckým psem. Je přitom jasné, že obrázek "nejvěrnějšího průvodce myslivce" se nehodí pro všechny doby. Pes jako přítel a druh lovce je představa, která se stala populární zvláště v 19. století.
Řada muzeí a soukromých sběratelů dala pro tuto výstavu k dispozici lovecké potřeby, obrazy a grafiky, historické knihy o lovu, užitné a okrasné předměty. Speciální výstavu doplňují přehledné tabulky o aktuálních oblastech používání loveckých psů a různých psích ras.
Tato výstava se koná za podpory spolku Jagdschutzverein Roding e. V.

28.05. - 03.10.2011
st, so, ne a svátky 13-17 hod.

www.dialog-muzeum.eu/museum

„Geschichte der Glasindustrie im Böhmerwald“

Im Rahmen des Projekts Dialog | Muzeum ist zum zweiten Mal das Chodenmuseum Taus/Domažlice mit einer Ausstellung im Oberpfälzer Handwerksmuseum Rötz-Hillstett zu Gast. Bei der Ausstellungseröffnung begrüßte Bürgermeister Ludwig Reger die Ehrengäste, vor allem aus Böhmen. Die Veranstaltung wurde passend durch die Chodenmusik Mrákov mit Dudelsack, Gesang und Tanz umrahmt. Reger ging auf die große Bedeutung der Glasindustrie beiderseits der Grenze in Böhmen und Bayern ein und erzählte Wissenswertes zur Geschichte der Glasherstellung und -veredelung am Schwarzach-Fluss, der direkt am Handwerksmuseum vorbeifließt. Die Kulturreferentin des Landkreises Cham, Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, betonte den großen Wert der kulturellen Arbeit, die die Museen leisten. Sie stellte das Museumsprojekt Dialog | Muzeum näher vor und ging auf das Motto des bevorstehenden Internationalen Museumstages „Museen, unser Gedächtnis" ein. Museumsleiter Günther Bauernfeind verlas den Einführungsvortrag von Josef Nejdl, dem Direktor des Chodenmuseums Taus, der zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Ausstellung vorbereitet hatte. Wichtig für die Ansiedlung der Glashütten waren Holzreichtum und das Vorhandensein der notwendigen Rohstoffe. Ihre Blütezeit erreichte die Glasindustrie im Böhmerwald im 17. und 18. Jahrhundert. Neue Technologien machten die Standorte beliebig und verursachten schließlich den Niedergang der Betriebe ab Ende des 19. Jahrhunderts.

Die Ausstellung kann bis 30. Oktober besichtigt werden.

"Historie sklářství v Českém lese"

V rámci projektu Dialog | Muzeum hostovalo s výstavou v Hornofalckém muzeu řemesel Rötz-Hillstett již podruhé Muzeum Chodska v Domažlicích. Při zahájení výstavy uvítal čestné hosty, především z Čech, starosta Ludwig Reger. Akci patřičně doprovázela Mrákovská dudácká muzika, zpěv i tanec. Reger hovořil o velkém významu sklářského průmyslu na obou stranách hranice v Čechách a v Bavorsku a zmínil se o zajímavostech z historie výroby a zušlechťování skla podél řeky Schwarzach, která protéká přímo kolem Muzea řemesel. Kulturní referentka okresu Cham, Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, zdůraznila významnost kulturní činnosti, kterou muzea vykonávají. Představila blíže muzejní projekt Dialog | Muzeum a hovořila o nadcházejícím Mezinárodním dni muzeí s mottem „Muzea, naše paměť“. Vedoucí muzea Günther Bauernfeind přečetl úvodní přednášku Josefa Nejdla, ředitele Muzea Chodska v Domažlicích, který společně se svými kolegyněmi a kolegy výstavu připravil. Důvodem pro zakládání skláren byl dostatek dřeva a nezbytných nerostných surovin. Svého rozkvětu dosáhl sklářský průmysl na Šumavě v 17. a 18. století. Důsledkem nových technologií se výroba stala regionálně nezávislou, a tím docházelo od konce 19. století také k zanikání provozů.

"aus dem Depot geholt"

Ausstellung im Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen

14.05.2011 - 15.01.2012


Vor zehn Jahren ging für den Waldmünchener Museumsverein ein langgehegter Wunsch in Erfüllung: Das Grenzland- und Trenckmuseum konnte 2001 seine Pforten öffnen. Als Spezialmuseum widmet es sich seitdem zwei Schwerpunkt-themen, dem Leben im Grenzland und der Geschichte rund um das Trenck-Festspiel. Nur ein Bruchteil dessen, was der Museumsverein über Jahrzehnte hinweg sammelte, kann allerdings in der Dauerausstellung präsentiert werden. Viele Objekte schlummern im Museumsdepot. Im Jubiläumsjahr werden nun einige dieser verborgenen Schätze in rechte Licht gerückt.
Die Ausstellung zeigt einen bunten Querschnitt aus der musealen Sammlung. 
Sie wirft Schlaglichter auf Alltägliches und Besonderes, auf Privates und Öffentliches. Hochpoliertes und Wohlgehütetes steht neben Abgenutztem und Abgewetztem, neben Dingen also, die deutliche Spuren des täglichen Gebrauchs zeigen.

Geöffnet: 
Di, Sa, So und Feiertage 14-17 Uhr

Link zum Grenzland- und Trenckmuseum:
www.dialog-muzeum.eu/museum

"Doneseno ze skladu"

Výstava v Muzeu pohraničí a náčelníků bandurů Waldmünchen 

14.05.2011 - 15.01.2012


Před deseti lety se Waldmünchenskému muzejnímu spolku splnilo letité přání: Muzeum pohraničí (Grenzland- und Trenckmuseum) mohlo v roce 2001 otevřít své brány. Jako specializované muzeum se věnuje od té doby dvěma stěžejním tématům, životu v pohraničí a historii kolem festivalu Trenck. Na stálé výstavě však lze prezentovat jen zlomek toho, co muzejní spolek po desetiletí nasbíral. Mnoho objektů je schováno v muzejním skladišti. V jubilejním roce se některé z těchto ukrytých pokladů dostanou na světlo.
Výstava podává pestrý průřez muzejní sbírkou. Zaměřuje se na každodenní i zvláštní předměty, na soukromé i veřejné záležitosti.
Naleštěné a dobře udržované předměty stojí vedle použitých a ošoupaných, tedy vedle věcí, které dokumentují zřetelné stopy každodenního používání.Otevírací doba:
út, so, ne a svátky 14-17 hod.

www.dialog-muzeum.eu/museum

Raritäten im Zündholzmuseum

"Raritäten und Kuriositäten" 
Erfindungen, Basteleien, Improvisationen rund ums Zündholz

Ausstellung im Zündholzmuseum Grafenwiesen
20. April bis 30. Oktober 2011

Zündhölzchen und Zündholzschachteln sind normierte Alltagsprodukte, die in großen Stückzahlen hergestellt werden. Allerdings gibt es Abweichungen von industriellen Standards und sowohl die kleinen Hölzchen, als auch deren Behältnisse bieten immer wieder Anreize zum individuellen, kreativen Gestalten.
Das Zündholzmuseum Grafenwiesen präsentiert in dieser Ausstellung Ungewöhnliches und Kurioses, Raritäten und Bastelarbeiten.
Zündholz ist nicht gleich Zündholz. Es gibt Wachszünder und Sturmhölzer, wasserfeste Streichhölzer oder Bengalhölzer. Auch von Zündholzschachteln existieren unterschiedlichste Sonderformate. Sie finden außerdem Verwendung
für kleine Überraschungen wie Puppenstuben und Weihnachtskrippen, Geschichten, Spielesammlungen oder mechanische Scherze.
So manche Zündholz-Bastelarbeit dokumentiert Geduld und Geschick ihres Herstellers. Ein regelrechter Bastelprofi, Harald Wirth aus Hof, stellt aus seinem privaten Streichholzmuseum Leihgaben für diese Ausstellung zur Verfügung. Mit seinen bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Zündholzmodellen schaffte er sogar einen Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde.
Die Sonderschau zeigt auch Improvisationen aus Notzeiten, so etwa Zündholzbehälter aus der Zeit der beiden Weltkriege, die aus Kriegsmaterial, wie zum Beispiel Granatenhülsen, hergestellt wurden.

Link zum Zündholzmuseum Grafenwiesen:
www.dialog-muzeum.eu/museum
 

Rarity v Muzeu zápalek

"Rarity a kuriozity"
Vynálezy, výtvory, improvizace na téma zápalky

Výstava v Muzeu zápalek Grafenwiesen
20. dubna až 30. ríjna 2011

Zápalky a krabicky na zápalky jsou normované všední produkty, které ve velkém množství vyrábí prumysl. Najdou se však i odchylky od prumyslových standardu a jak malá drívka, tak i jejich schránky vybízejí k individuálnímu, kreativnímu tvorení.
Muzeum zápalek Grafenwiesen prezentuje v rámci této výstavy zvláštnosti a kuriozity, rarity a výtvory. 

Není zápalka jako zápalka. Existují voskové zápalky a vetrovky, vodeodolné zápalky nebo bengálské zápalky. Najdou se i nejruznejší formáty krabicek na zápalky. Lze je navíc využít na malá prekvapení, pokojícek pro panenky a vánocní jeslicky, príbehy, sbírky her nebo mechanické žertíky. 
A tak nekteré tvorivé práce ze zápalek jsou svedectvím trpelivosti a šikovnosti zhotovitele. Této výstave zapujcil predmety ze svého soukromého muzea zápalek opravdový kutilský profík Harald Wirth z Hofu. Dokonce se mu díky svým do detailu propracovaným modelum ze zápalek podarilo zapsat do Guinnessovy knihy rekordu. 
Mimorádná výstava prezentuje také improvizace z težkých dob, jako napr. krabicky na zápalky z období obou svetových válek, které byly vyrobeny z válecného materiálu, jako napr. z pouzder granátu.

www.dialog-muzeum.eu/museum

Exkursion in die Pilsener Museen

Museen in Pilsen besucht

Kulturreferat des Landkreises Cham organisierte Informationsfahrt nach Pilsen

Das Kulturreferat des Landkreises Cham veranstaltete für die MitarbeiterInnen der Museen im Landkreis Cham eine Exkursion nach Pilsen, die europäische Kulturhauptstadt 2015. Die Informationsfahrt fand im Rahmen des EU-Ziel-3-Projektes „DIALOG MUZEUM" statt. Ziel der Fahrt war der Austausch zu Themen der Museumsarbeit wie Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Eine solche Unternehmung ist

ein Dialog zwischen den beiden Ländern, so die Kulturreferentin Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx. Dolmetscher Jiří Franc aus Klattau /Klatovy war Reiseleiter und vermittelte den 33 Teilnehmern viel über die Geschichte der Tschechischen Republik bis zur Gegenwart. Als Erstes stand das Volkskundemuseum Pilsen auf dem Programm. Dort wurde die Gruppe aus dem Landkreis Cham durch die verschiedenen Räume des Museums geführt und machte dabei einen Spaziergang durch die Geschichte. Die einzelnen Ausstellungsräume waren je im Stil einer Epoche eingerichtet. Es folgte eine Besichtigung der Pilsener Kathedrale. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es für die Mitarbeiter aus den Museen des Landkreises weiter in das Westböhmische Museum. Neben einer beeindruckenden Waffenkammer mit Waffen aus dem 15. und 16. Jahrhundert, beherbergt das Museum auch einen Saal mit Meißener Porzellan, der Kaiser Franz Josef gewidmet ist. Im Anschluss konnten die Teilnehmer je nach Interesse entscheiden, ob sie die Westböhmische Galerie oder das Pilsener Puppentheatermuseum besuchten.

Exkurze do plzeňských muzeí

Návštěva muzeí v Plzni

Referát kultury okresu Cham zorganizoval informační cestu do Plzně


Referát kultury okresu Cham uspořádal pro muzejníky z okresu Cham exkurzi do Plzně, evropského hlavního města kultury 2015. Informační cesta se uskutečnila 
v rámci projektu EU - Cíl 3 „DIALOG MUZEUM“ a jejím cílem byla výměna informací v oblasti muzejních činností: sběratelské, ochranné, výzkumné, výstavní a zprostředkovatelské. Taková akce je dialogem obou zemí, uvedla kulturní referentka Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx. 33 účastníků exkurze prováděl tlumočník Jiří Franc z Klatov, který představil mnohé jak o historii, tak i o současnosti České republiky. Prvním bodem programu bylo Národopisné muzeum Plzeňska. Zde byla skupina z chamského okresu provedena prostory muzea a udělala si tak procházku dějinami. Jednotlivé výstavní místnosti byly zařízeny vždy ve stylu jedné epochy. Pak následovala prohlídka plzeňské katedrály. Po společném obědě pokračovali muzejníci prohlídkou Západočeského muzea. Kromě působivé zbrojnice se zbraněmi z 15. a 16. století, se v muzeu nachází také sál 
s míšeňským porcelánem, věnovaný císaři Františku Josefovi. Poté se účastníci mohli podle svého zájmu rozhodnout, zda navštíví Západočeskou galerii nebo Muzeum loutek Plzeň.
 

Deutsche und tschechische Sammelleidenschaft

Ausstellung im Landeskundlichen Museum Klatovy eröffnet

Im Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš in Klattau wurde kürzlich die Ausstellung "Sammelleidenschaft. Was heute gesammelt wird" / "Sběratelská vášeň. Co se sbírá v současnosti" eröffnet. Direktor Luboš Smolík konnte eine Reihe tschechischer Privatsammler und Gäste aus dem Landkreis Cham begrüßen und verwies darauf, dass die Ausstellung im Rahmen des grenzüberschreitenen Projektes DIALOG MUZEUM  entstand, das vom Museumsreferat des Landkreises Cham und dem Museum in Klattau durchgeführt wird.

Die Ausstellung thematisiert das Phänomen Sammeln in Böhmen und Bayern. Sie bietet Einblicke in historische und gegenwärtige tschechische und deutsche Sammlungen. Der Schwerpunkt liegt auf  musealen und privaten Sammlungen aus Klattau und Umgebung, sowie aus dem Landkreis Cham. Smolík ging in seiner Einführung auf Grundzüge, Themen und Ziele des Sammelns ein. So mancher Sammler verlege seinen Schwerpunkt darauf, möglichst viel zu sammeln, anderen gehe es um Vollständigkeit unabhängig von der Größe ihrer Sammlung. Viele Privatsammler gäben irgendwann einmal ihre Sammlungen an Museen als Orte des institutionalisierten Sammelns ab.

Für das deutsche Projektteam sprach die Kulturreferentin des Landkreises Cham,
Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx. Sie überbrachte Grüße von den bayerischen Nachbarn. Sie gab ihrer Freude darüber Ausdruck, dass in Klattau auch aus dem Landkreis Cham verschiedene Sammlungen präsentiert werden können. Das Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut zeigt Andachtsbilder, das Kreismuseum Walderbach wartet mit Schnupftabakgläsern, Bierkrügen und Emailgeschirr auf. Die Privatsammlerin Gudrun Linn stellt einen kleinen Ausschnitt aus ihrer Sammlung zu Textilien und "Frauenfleiß" vor. Auch das gegenwärtige Sammeln von Jugendlichen ist Thema der Ausstellung. Ob Muscheln oder Mineralien, Diddl-Maus-Sammelsurium oder Figuren von Überraschungseiern. Die bunte Warenwelt lässt junge Sammlerherzen bei vielen Themen höher schlagen.
 
Die Vielfalt der präsentierten tschechischen Sammlungen ist beeindruckend. Zu sehen sind archäologische Funde und Kochbücher, Bierdeckel und Zündholzschachteln, Oblatenbilder oder Fotokameras, Frösche, Eulen und Pferde in unterschiedlichster Ausführung und vieles mehr.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 25. April im Landeskundlichen Museum
Dr. Hostaš, Hostašova 1, CZ 339-01 Klatovy IV zu folgenden Öffnungszeiten:
Di - Fr 9 - 12 Uhr und  13 - 17 Uhr. 

Německá a česká sběratelská vášeň

Výstava ve Vlastivědném muzeu v Klatovech zahájena

Ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech byla nedávno zahájena výstava „Sběratelská vášeň. Co se sbírá v současnosti“. Ředitel Luboš Smolík mohl přivítat řadu českých soukromých sběratelů a německých hostů z okresu Cham
a poukázal na to, že výstava vznikla v rámci přeshraničního projektu DIALOG MUZEUM, který je realizován referátem muzeí okresu Cham a klatovským muzeem.

Tématem výstavy je sběratelský fenomén v Čechách a v Bavorsku. Umožňuje nahlédnout do historických i současných českých a německých sbírek. Stěžejní součástí výstavy jsou muzejní a soukromé sbírky z Klatovska a Chamska. Smolík se v úvodu zmínil o hlavních rysech, tématech a cílech sběratelství. Někteří sběratelé prý totiž kladnou důraz na co možná největší sbírku, zatímco pro jiné
je důležitá kompletnost nezávislá na velikosti sbírky. Mnoho soukromých sběratelů údajně pak po určité době přenechá svoje sbírky muzeím jako místům institucionalizovaného sběratelství.

Za německý projektový tým pronesla řeč kulturní referentka okresu Cham,
Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, která také vyřídila pozdravy od bavorských sousedů. Vyjádřila potěšení, že v Klatovech mohou být prezentovány také různé sbírky z okresu Cham. Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut představuje svaté obrázky, Oblastní muzeum Walderbach obohatilo výstavu o lahvičky na šňupací tabák, půllitry a smaltované nádobí. Soukromá sběratelka Gudrun Linn přispěla malým výběrem ze své sbírky textilií a výšivek „Frauenfleiß“. Tématem výstavy je také současné sběratelství mladých lidí. Ať už se jedná o mušle nebo minerály, myš Diddl nebo figurky z kindervajíček. Pestrý svět zboží rozbuší mladé sběratelské srdce při sbírání nejrůznějších předmětů.

Rozmanitost prezentovaných českých sbírek je obdivuhodná. K vidění jsou např. archeologické nálezy či kuchařky, pivní tácky či krabičky od zápalek, obrázky
na oplatky či fotoaparáty, žáby, sovy a koně v nejrůznějším provedení a mnoho dalšího.

Výstavu je možné shlédnout do 25. dubna ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše
v Klatovech, Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV během otevírací doby:
út - pá 9-12 hod. a 13-17 hod.

„Christus in der Kunst” – Bergreichenstein

Nur noch bis 31. Oktober ist die Ausstellung „Christus in der Kunst" im Böhmerwaldmuseum Bergreichenstein zu sehen. Sie ist Teil eines Zyklus von Ausstellungen über christliche Kunst und christliche Ikonographie, die in diesem Museum seit 1992 laufen. Hauptautor ist Professor PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., Direktor des Instituts für Kunstgeschichte der Karls-Universität in Prag. Es werden über 200 wertvolle Exponate verschiedener Leihgeber gezeigt. Zur Ausstellung ist der Begleitband „Christus in der christlichen Ikonographie" erschienen.

Öffnungszeiten im Oktober:
Di - Sa 9 - 12 Uhr und 12.45 - 17 Uhr, So 9 - 12 Uhr.

Kontakt:
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Náměstí 140
341 92 Kašperské Hory
Tschechische Republik

Tel. +420 376 582 226
horpeniak@sumavanet.cz
ivan.lukes@seznam.cz
www.muzeum.sumava.net/

„Kristus v umění věků” – Kašperské Hory

Jen do 31.října je v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách k vidění výstava „Kristus v umění věků“. Je součástí série výstav křesťanského umění a křesťanské ikonografie, které se v muzeu konají od roku 1992. Hlavním autorem je univerzitní profesor PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je vystaveno více než 200 cenných exponátů od různých zapůjčovatelů. K výstavě rovněž vyšla doprovodná kniha „Kristus v křesťanské ikonografii“.

Otevírací doba v říjnu:
úterý - sobota 9 - 12 a 12,45 - 17 hodin, neděle 9-12 hodin.

Kontakt:
Muzeum Šumavy Kašperské Hory
Náměstí 140
341 92 Kašperské Hory
Tschechische Republik

Tel. +420 376 582 226
horpeniak@sumavanet.cz
ivan.lukes@seznam.cz
www.muzeum.sumava.net/

Exkursion bayerischer Museumsleute nach Klatovy

Anlässlich des 750-jährigen Jubiläums der Stadt Klatovy statteten kürzlich Museumsfachleute aus dem Landkreis Cham im Rahmen des Projektes DIALOG MUZEUM der westböhmischen Stadt einen Besuch ab.

Als erste Station stand ein Besuch beim Projektpartner, dem Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš, auf dem Programm. Direktor Luboš Smolík begrüßte die haupt- und ehrenamtlichen Museumsleute aus dem Nachbarland und erinnerte an die bereits 20 Jahre währenden freundschaftlichen Kontakte zu den Museumsfachleuten aus Cham, Walderbach und Neukirchen b. Hl. Blut. Von der Sonderausstellung zum Klattauer Stadtjubiläum, die eine Fülle interessanter stadtgeschichtlicher Exponate präsentiert – Pläne, Modelle, Gemälde oder Souvenirs – zeigte sich die Besuchergruppe beeindruckt.

Weitere Programmpunkte waren die restaurierte Barockapotheke „Zum weißen Einhorn“, die Klattauer Katakomben, die Jesuitenkirche auf dem Stadtplatz sowie die Wallfahrts-, Erzdekan- und Pfarrkirche Geburt Jungfrau Mariä mit dem weithin bekannten Gnadenbild der Klattauer Madonna.

Letzte Station war der Besuch im Museum des Grenzgebietes in Kdyně (Neugedein). Die Exkursion bot erneut gute Gelegenheiten zum weiteren Kennenlernen und Austausch der Museumsmitarbeiter.

exkurze bavorských muzejníků do Klatov

Muzejní odborníci z okresu Cham nedávno navštívili v rámci projektu DIALOG MUZEUM západočeské město Klatovy u příležitosti jeho 750letého výročí.

Jako první zastávka byla na programu návštěva projektového partnera, Vlastivědného muzea Dr. Hostaše. Muzejníky ze sousední země, představitele placených i čestných funkcí, přivítal ředitel Luboš Smolík, který připomněl již 20 let trvající přátelské vztahy s muzejníky z Chamu, Walderbachu a Neukirchenu b. Hl. Blut. Skupinu návštěvníků zaujala výstava uspořádaná v rámci výročí města Klatovy, která prezentuje spoustu zajímavých exponátů týkajících se historie města – plány, modely, obrazy nebo suvenýry.

Dalšími body programu byla zrestaurovaná barokní lékárna „U Bílého jednorožce“, klatovské katakomby, jezuitský kostel na náměstí jakož i poutní, arciděkanský a farní kostel Narození Panny Marie s dalece známým zázračným obrazem klatovské madony.

Poslední zastávkou byla návštěva Muzea Příhraničí ve Kdyni. Exkurze byla opět dobrou příležitostí k dalšímu vzájemnému se poznávání a výměně zkušeností mezi pracovníky muzeí.

DIALOG MUZEUM in der Landeshauptstadt München

In den kommenden vier Wochen können sich Gäste und Einheimische der Landeshauptstadt München im Herzen der bayerischen Metropole über die vielfältige Museumslandschaft im Landkreis Cham und in der angrenzenden tschechischen Region Klatovy informieren. Das Kultur- und Museumsreferat des Landkreises Cham präsentiert bis 26. August im Infopoint Museen & Schlösser in Bayern im Alten Hof das grenzüberschreitende Projekt DIALOG MUZEUM.
 
Beim offiziellen Auftakt am vergangenen Mittwoch begrüßte der Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, Dr. Michael Henker, die Gäste aus Cham und ihre tschechischen Partner, Direktor Luboš Smolík vom Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš und seine Mitarbeiterin Martina Salvová. Henker betonte, dass es das erste Mal sei, dass sich ein grenzüberschreitender Museumsverbund in der zentralen Anlaufstelle für Museen in Bayern vorstelle. Er zeigte sich erfreut über die engagierte Initiative über Ländergrenzen hinweg und sagte Unterstützung zu durch die Landesstelle auch beim weiteren Verlauf der Aktivitäten in den Regionen Cham und Klatovy.
 
Die Kulturreferentin des Landkreises Cham, Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, dankte der Landesstelle für die Nichtstaatlichen Museen in Bayern für die Möglichkeit, in dem von ihr betreuten Infopoint ausstellen zu dürfen. Sie überbrachte Grüße des Chamer Landrats Franz Löffler und stellte Hintergründe und Aktivitäten des Projektes vor. Dr. Kleindorfer-Marx verwies außerdem auf die Unterstützung durch den Fonds für Europäische Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Ziel-3-Programms Freistaat Bayern – Tschechische Republik (INTERREG IV). Die Präsentation wurde vom Team des Museumsreferats, Maria-Luise Segl, Günther Bauernfeind und Gaby Klauk, vorbereitet.

Die Vielfalt der Museumslandschaft im Landkreis Cham und in der tschechischen Region Klatovy wird im Infopoint anhand reich bebilderter Fahnen und ausgesuchter Objekte repräsentiert. Eine besondere Reverenz an die Gastgeber bilden hierbei die historischen Münchner Motive aus der Sammlung des Zündholzmuseums Grafenwiesen.
 
Zu sehen ist die Präsentation bis Donnerstag, den 26. August im Infopoint Museen & Schlösser in Bayern, Alter Hof 1, 80331 München.

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 3 Uhr

www.infopoint-museen-bayern.de

DIALOG MUZEUM v zemském hlavním městě Mnichov

 Během následujících čtyř týdnů se návštěvníci a místní obyvatelé zemského hlavního města Mnichov mohou v srdci bavorské metropole informovat o rozmanité muzejní krajině okresu Cham a sousedního českého regionu Klatovy. Referát kultury a muzeí okresu Cham prezentuje do 26. srpna v informačním středisku muzeí a zámků v Bavorsku „Infopoint Museen & Schlösser in Bayern“ v ulici Alter Hof přeshraniční projekt DIALOG MUZEUM.
 
Při oficiálním zahájení minulou středu přivítal vedoucí Zemského úřadu pro nestátní muzea (Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen), Dr. Michael Henker, hosty z Chamu a jejich české partnery, ředitele Luboše Smolíka z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše s jeho spolupracovnicí Martinou Salvovou. Henker zdůraznil, že je to poprvé, co se v tomto centrálním kontaktním místě muzeí v Bavorsku představuje přeshraniční sdružení muzeí. Byl nadšen angažovanou přeshraniční iniciativou a přislíbil podporu Zemského úřadu také v rámci dalších aktivit v regionech Cham a Klatovy.
 
Kulturní referentka okresu Cham, Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, poděkovala Zemskému úřadu pro nestátní muzea v Bavorsku, že jim umožnil vystavovat v Infopointu, ktrerý se nachází pod jeho správou. Předala pozdravy chamského zemského rady Franze Löfflera a představila pozadí a aktivity projektu. Dr. Kleindorfer-Marx mimojiné poukázala na podporu Evropským fondem regionálního rozvoje (EFRE) v rámci programu Cíl 3 Svobodný stát Bavorsko – Česká republika (INTERREG IV). Prezentaci připravil tým referátu muzeí, Maria-Luise Segl, Günther Bauernfeind a Gaby Klauk.

Rozmanitost muzejní krajiny v okresu Cham a v českém regionu Klatovy je v Infopointu reprezentována pomocí vybraných objektů a bannerů se spoustou obrázků. Zvláštní reverenci pro hostitele představují v této souvislosti mnichovské motivy ze sbírky Muzea zápalek Grafenwiesen.
 
Prezentaci je možné zhlédnout do čtvrtka 26. srpna v informačním středisku Infopoint Museen & Schlösser in Bayern, Alter Hof 1, 80331 München.

Otevírací doba:
po – pá 10 – 18 hod., so 10 – 13 hod.

www.infopoint-museen-bayern.de

Historische Fotografien – Waldmünchen

Ausstellung – Grenzland- und Trenckmuseum
13.07.2010 – 16. 01.2011


Die Stadt Waldmünchen feiert in diesem Jahr das Jubiläum „1100 Jahre urkundliche Erwähnung des Ortes“. Aus diesem Anlass präsentiert das Grenzland- und Trenckmuseum historische Fotografien der Stadt an der Grenze zu Böhmen. Aus dem Bestand des ortsansässigen Fotoateliers Beer werden Ansichten, markante Szenen der Stadtgeschichte und Momentaufnahmen aus etwa 100 Jahren gezeigt. 
Die Ausstellung wird gefördert durch die Europäische Union im Rahmen des grenzüberschreitenden Ziel-3-Projektes DIALOG | MUZEUM.

Öffnungszeiten: 
Di, Sa, So und Feiertage 14 – 17 Uhr
Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen
Schlosshof 4, D-93449 Waldmünchen
Tel. +49 (0)9972 / 30725
tourist@waldmuenchen.de
www.waldmuenchen.de

Historické fotografie – Waldmünchen

Výstava – Grenzland- und Trenckmuseum
13.07.2010 – 16. 01.2011

Město Waldmünchen oslavuje letos jubileum „1100 let od první historické zmínky o tomto místě”. Při této příležitosti vystavuje muzeum Grenzland- und Trenckmuseum historické fotografie města na hranici s Čechami. Z archivu místního fotoateliéru Beer jsou zde vystaveny pohledy, scény z dějin města a momentky z období asi sto let.
Výstava se koná za podpory Evropské unie v rámci přeshraničního projektu Cíl-3 DIALOG | MUZEUM.

Otevírací doba: 
úterý, sobota, neděle a svátky od 14.00 do 17.00 hodin
Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen
Schlosshof 4, D-93449 Waldmünchen
Tel. +49 (0)9972 / 30725
tourist@waldmuenchen.de
www.waldmuenchen.de

Werbung für das WeltKunstMuseum

Das WeltKunstMuseum im Schloss Altrandsberg hat jetzt professionelle Werbematerialien zur Verfügung.

Das ansprechende Plakat und das reich bebilderte Prospekt wurden von der Designagentur LABOR 2 – Christian Vill in Bad Kötzting gestaltet; die Fotografien stammen von Hermann Holzer, Prackenbach. Beide Druckwerke wirken sehr edel und werden damit dem Anspruch des WeltKunstMuseums gerecht, Replikate berühmter Kunstschätze aus aller Welt zu präsentieren.

Plakat und Flyer sind zweisprachig tschechisch und deutsch angelegt. Sie entstanden im Rahmen des Projekts DIALOG | MUZEUM, das vom Museumsreferat des Landkreises Cham gemeinsam mit dem Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klattau mit Unterstützung der Europäischen Union Ziel 3 – Cíl 3 Territoriale Zusammenarbeit (INTERREG) Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) durchgeführt wird.

WeltKunstMuseum
Schloss Altrandsberg
Schlossweg 1
93468 Miltach

Tel. +49 (0)9944 / 341512
poststelle@miltach.de
www.miltach.de

Propagace Muzea světového umění

Muzeum světového umění na zámku Altrandsberg má nyní k dispozici profesionální propagační materiál.

Poutavý plakát a prospekt se spoustou obrázků vytvořila designová agentura LABOR 2 – Christian Vill v Bad Kötztingu; fotografie poskytl Hermann Holzer, Prackenbach. Obě tiskařská díla působí velice  ušlechtile, což odpovídá nároku Muzea světového umění prezentujícího repliky slavných uměleckých pokladů z celého světa.

Plakát a letáček jsou k dispozici dvojjazyčně v češtině a němčině. Vznikly v rámci projektu DIALOG | MUZEU, který je realizován Referátem muzeí okresu Cham společně s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech za podpory Evropské unie – Cíl 3 Evropská územní spolupráce (INTERREG), Evropský fond regionálního rozvoje (EFRE).

WeltKunstMuseum

Schloss Altrandsberg
Schlossweg 1
93468 Miltach

Tel. +49 (0)9944 / 341512
poststelle@miltach.de
www.miltach.de

„Zurück nach Europa“ Fotodokumentation in Eschlkam

Zurück nach Europa". Foto-Dokumentation in Eschlkam

Das Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Heiligen Blut präsentiert ab 2. Juli in der Waldschmidtschule Eschlkam die Foto-Dokumentation des Bad Kötztingers Haymo Richter, der vor 20 Jahren wichtige Ereignisse an der deutsch-tschechischen Staatsgrenze mit der Kamera festgehalten hat: die Öffnung von Grenzübergängen, Begegnungen, Wallfahrten, Menschenketten. Eine sehenswerte Dokumentation, schon jetzt haben die Fotografien der Ausstellung historischen Charakter.

Die interessante Foto-Dokumentation ist auch in Buchform erhältlich:
Haymo Richter, Zurück nach Europa, 82 Seiten, ISBN 978-3-941457-13-3, Ohetaler-Verlag (erhältlich auch im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut).

Die Ausstellung in Eschlkam ist bis 25. Juli täglich von 13 bis 17 Uhr zu besichtigen.

„Zpátky do Evropy“. Fotodokumentace v Eschlkamu

„Zpátky do Evropy". Fotodokumentace v Eschlkamu

Poutní muzeum v Nových Kostelích u Svaté Krve prezentuje od 2. července ve škole Waldschmidtschule Eschlkam fotodokumentaci Haymo Richtera z Bad Kötztingu, který před 20 lety zachytil důležité události na německo-české státní hranici: otevření hraničních přechodů, setkávání, svaté poutě, zástupy lidí. Pozoruhodná dokumentace, vystavené fotografie mají již nyní historický charakter.

Tato zajímavá fotodokumentace je k dostání také v knižní podobě:
Haymo Richter, Zurück nach Europa, 82 stran, ISBN 978-3-941457-13-3, nakladatelství Ohetaler-Verlag (k dostání také v Poutním muzeu v Nových Kostelích u Sv. Krve).

Výstavu v Eschlkamu je možné zhlédnout do 25. července denně od 13 do 17 hodin.

„Museen im Landkreis Cham”

Broschüre erschließt Vielfalt von Kultur und Geschichte der Region 
auf einen Blick


Im Rahmen des Projektes DIALOG | MUZEUM erschien kürzlich die Broschüre „Museen im Landkreis Cham“. Reich bebildert und ansprechend gestaltet bietet das Heft auf 60 Seiten einen aktuellen Überblick über 27 Museen, 19 Galerien und Orte der Kunst, über sechs Spezialsammlungen und 15 Einrichtungen aus dem Bereich „Kultur – Natur – Umwelt“.

Die Handreichung wirft auch einen Blick über die Grenze und stellt das Museum des Projektpartners, des Landeskundlichen Museums Dr. Hostaš in Klatovy/Klattau mit Außenstellen vor. Die tschechischsprachige Ausgabe ist in Vorbereitung. Die Broschüre ist kostenlos und kann beim Kulturreferat des Landkreises Cham angefordert werden.

Kulturreferat Landkreis Cham
Rachelstraße 6
93413 Cham

Tel. +49 (0)9971/78-218
kultur@lra.landkreis-cham.de
www.landkreis-cham.de

„Muzea v okresu Chamu”

Přehledná brožura odkrývající mnohotvárnost kultury a historie
v regionu


Brožura „Muzea v okresu Cham“ vyšla nedávno v rámci projektu DIALOG | MUZEUM. Zajímavá šedesátistránková příručka se spoustou obrázků nabízí aktuální přehled s 27 muzei, 19 galériemi a místy s uměním, šesti specializovanými sbírkami a 15 zařízeními z oblasti „Kultura – příroda – životní prostředí“.

Příručka se ohlíží také za hranice a představuje muzeum partnera projektu, Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech s pobočkami. Připravuje se i vydání v českém jazyce. Brožura je k dostání zdarma na referátu kultury okresu Cham.

Kulturreferat Landkreis Cham
Rachelstraße 6
93413 Cham

Tel. +49 (0)9971/78-218
kultur@lra.landkreis-cham.de
www.landkreis-cham.de

DIALOG | MUZEUM beim grenzüberschreitenden Aktionstag „Gut Holz” in Bad Kötzting

Das Projekt DIALOG | MUZEUM wurde kürzlich beim Aktionstag „Gut Holz 2010“ in Bad Kötzting vorgestellt.

Etwa 12 000 Besucher nutzten an diesem Messetag die Gelegenheit, sich über die Vielfalt der Themen Wald und Holz zu informieren. Der Aktionstag war grenzüberschreitend ausgerichtet, die Präsentation der bei DIALOG | MUZEUM mitwirkenden Museen im Landkreis Cham und in der Region Klatovy passte demzufolge ideal in das Veranstaltungskonzept.

Gezeigt wurde eine Auswahl aus den kulturgeschichtlichen Sammlungen der Museen. Exponate des historischen Handwerks, aus der regionalen Industriegeschichte und von Gewerbeschulen, der Volksfrömmigkeit und Volkskunst, aber auch des historischen Schulalltags warfen Schlaglichter auf die vielen Facetten, die die Museen und Sammlungen in der Region zu bieten haben.

Das Zündholzmuseum Grafenwiesen zeigte in seiner Sonderschau „Blick nach Böhmen” Zündholzschachteln und -etiketten aus dem Nachbarland.

Der bayerische Staatsminister Helmut Brunner, der während seines Messe-Rundganges mit stellvertretendem Landrat Egid Hofmann und Vertretern aus Politik und Wirtschaft auch die Ausstellung des Museumsreferates besuchte, zeigte sich begeistert von dieser vielgestaltigen Museumslandschaft.
 

DIALOG | MUZEUM na přeshraniční akci „Gut Holz” („Materiál dřevo”) v Bad Kötztingu

Projekt DIALOG | MUZEUM byl nedávno představen na akci „Gut Holz 2010“ v Bad Kötztingu.

Zhruba 12 000 návštěvníků využilo v den tohoto veletrhu příležitosti získat informace o širokém tématu „Les a dřevo“. Tento veletrh byl přeshraniční akcí, proto se prezentace muzeí okresu Cham a Klatovska podílejících se na projetku DIALOG | MUZEUM ideálně hodila do jejího konceptu.

K vidění byl výběr kulturněhistorických muzejních sbírek. Exponáty historických řemesel nebo z regionálních dějin průmyslu a z průmyslových škol, exponáty lidové zbožnosti a lidového umění, ale také ze školního dne dřívějších dob vrhaly světlo na mnoho tváří regionálních muzeí a sbírek.

Muzeum zápalek Grafenwiesen prezentovalo na své speciální výstavě „Pohled do Čech“ krabičky a etikety na zápalky ze sousední země.

Bavorský státní ministr Helmut Brunner, který také při prohlídce veletrhu společně se zástupcem zemského rady Egidem Hofmannem a představiteli politiky a hospodářství výstavu referátu muzeí navštívil, byl nadšen touto mnohotvarou muzejní krajinou.
 

Ausstellung zum Stadtjubiläum eröffnet

Das Landeskundliche Museum Dr. Hostaš in Klattau präsentiert eine umfangreiche Ausstellung anlässlich des 750. Jubiläums der Stadtgründung. Es sind zahlreiche Bilder und Gemälde mit Stadt- oder Straßenansichten ausgestellt. Texte informieren über die wichtigsten Ereignisse und Daten der Stadtgeschichte.
Die sehenswerte Ausstellung kann bis 12. September besichtigt werden.

Januar – April: Di – Fr  9 – 12 Uhr, 13 – 17 Uhr,
Mai – Oktober:  Di – So 9 – 12 Uhr, 13 – 17 Uhr.

Vlastivedné muzeum Dr. Hostaše
Hostašova 1
339 01 Klatovy 1
Tschechische Republik

Tel. +420 376 326 351 oder +420 376 326 362
 www.muzeum.klatovynet.cz

Výstava k výročí města zahájena

Vlastnivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech prezentuje rozsáhlou výstavu u příležitosti 750. výročí založení města. Vystaveno je mnoho obrázků a obrazů s pohledem na město nebo ulice. Texty podávají informace o nejdůležitějších událostech a datech v historii města.
Pozoruhodnou výstavu je možné navštívit do 12. září.

leden – duben: út – pá 9 – 12 hod., 13 – 17 hod.,
květen – říjen: út – ne 9 – 12 hod., 13 – 17 hod..

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Hostašova 1
339 01 Klatovy 1

Tel. +420 376 326 351 nebo +420 376 326 362
www.muzeum.klatovynet.cz
 

 

„Kragen und Einsätze aus Klöppelspitze“

Ausstellung 2010 im Museum ehemalige Klöppelschule Tiefenbach 

Im „Museum ehemalige Klöppelschule“ im Rathaus in Tiefenbach/Oberpfalz ist bis Ende 2010 eine Ausstellung zu sehen, die von den Mitgliedern des Klöppelkreises Tiefenbach gemeinsam mit dem Museumsreferat des Landkreises Cham vorbereitet wurde. Zum Thema „Kragen und Einsätze aus Klöppelspitze“ haben die Damen des Klöppelkreises unter Leitung von Sieglinde Prögler zahlreiche Kragen nach historischen Vorlagen und Klöppelbriefen aus der ehemaligen Klöppelschule Tiefenbach gearbeitet. Die Klöppelbriefe, nach denen gearbeitet wurde, umfassen somit einen Zeitraum von rund 100 Jahren - seit der Gründung der Klöppelschule. Weiter sind einige historische, schon vor rund 100 Jahren in anderen Klöppelgegenden gearbeitete Kragen aus Honiton- und Bedfordshire-Klöppelspitze zu sehen. Am Kunsthandwerk des Spitzenklöppelns Interessierte werden hier vielfältige Arbeiten entdecken.

Museum ehemalige Klöppelschule

Hauptstraße 33
93464 Tiefenbach

Tel. +49 (0)9673/92210
www.tiefenbach-opf.de

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 8 – 12 Uhr, Mo – Do 13 –17 Uhr,
April - Oktober jeden 1. Sonntag im Monat 13 – 16 Uhr und nach Vereinbarung

„Límce a vložky z paličkované krajky“

Výstava 2010 v Muzeu bývalé Paličkovací školy Tiefenbach

V „Muzeu bývalé Paličkovací školy Tiefenbach“ (Horní Falcko) nacházejícím se v budově radnice je možné do konce roku 2010 zhlédnout výstavu, kterou připravili členové Paličkovacího kroužku Tiefenbach společně s referátem muzeí okresu Cham. Členky paličkovacího kroužku vytvořili pod vedením paní Sieglinde Prögler na téma „Límce a vložky z paličkované krajky“ spoustu límců podle historických předloh a podvinků bývalé Paličkovací školy Tiefenbach. Pracovalo se podle podvinků zahrnujících období zhruba 100 let – od založení paličkovací školy. Dále jsou zde k vidění také některé historické límce vyrobené už asi před 100 lety v jiných krajkářských oblastech z honitonské a bedfordshirské krajky. Zájemci o umělecké řemeslo paličkování krajek zde objeví nejrůznější práce.

Museum ehemalige Klöppelschule
Hauptstraße 33
93464 Tiefenbach

Tel. +49 (0)9673 / 92210
www.tiefenbach-opf.de

Otevírací doba:
po – pá 8 – 12 hod., po – čt 13 – 17 hod.,
duben –  říjen  každou 1. neděli v měsíci 13 – 16 hod. a po domluvě

Ausstellung „Volkskunst Westböhmens”

Ausstellung ”Volkskunst Westböhmens aus den Sammlungen des Nationalmuseums Prag” im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut

Die Mitarbeiter der Ethnographischen Abteilung des berühmten Nationalmuseums Prag haben aus den umfangreichen Sammlungen über 150 historische Exponate aus Westböhmen ausgewählt, um Volkskunst und Volkskultur dieses Landstrichs vorzustellen.
Westböhmen ist nicht nur im Hinblick auf die tschechische Kultur außergewöhnlich, sondern auch als ein Gebiet, in dem sich  schechische und deutsche Kultur vermischt haben.

Die Ausstellung zeigt die Volkskultur des westböhmischen Gebiets zwischen Taus (Domažlice) und dem Egerland (Cheb) im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die einzelnen Ausstellungseinheiten widmen sich dem Haus und der Volkstracht in der Umgebung von Domažlice/Taus, der Keramik im Chodenland, Hinterglasbildern und Tracht im Gebiet um Plzen/Pilsen, Volksfrömmigkeit und Wallfahrten, dem Gebiet um Tachov/Tachau, Stríbro/Mies, Chotešov/Chotieschau sowie dem Haus und der Volkstracht in Cheb/Eger.

Die Ausstellung kann bis 20. März 2011 besichtigt werden.

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Tel. 09947 / 94 08 23
Fax 09947 / 94 08 44
e-mail: tourist@neukirchen-online.de
www.wallfahrtsmuseum.de

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 9 – 12 und 13 – 17 Uhr
Samstag, Sonntag: 10 – 12 und 13 – 16 Uhr

1. November bis 15. Dezember: nur werktags!
 

Výstava „Lidové umění západních Čech”

Výstava „Lidové umění západních Čech ze sbírek Národního muzea v Praze” v Poutním muzeu Neukirchen b. Hl. Blut / Nové Kostely u Sv. Krve

Pracovníci národopisného oddělení slavného Národního muzea v Praze vybrali z rozsáhlých sbírek více než 150 historických exponátů ze západních Čech, aby tak představili lidové umění a lidovou kulturu této oblasti. Západní Čechy jsou výjimečné nejen co se týče české kultury, ale také jako oblast, ve které docházelo k prolínání české kultury s kulturou neměckou.

Výstava představuje lidovou kulturu západočeské oblasti mezi Domažlicemi a Chebem v 19. a na počátku 20. století. Jednotlivé části výstavy jsou věnovány bydlení a lidovému kroji na Domažlicku, chodské keramice, podmalbě na sklo a kroji na Plzeňsku, lidové zbožnosti a svatým poutím, Tachovsku, Stříbrsku, Chotěšovsku a také bydlení a lidovému kroji v Chebu.

Výstavu je možné navštívit do 20. března 2011.

Poutním muzeu Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10, 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Tel. +49 (0)9947 / 94 08 23
Fax +49 (0)9947 / 94 08 44
tourist@neukirchen-online.de
www.wallfahrtsmuseum.de

Otevírací doba:

úterý až pátek: 9 – 12 a 13 – 17 hodin
sobota, neděle: 10 – 12 a 13 – 16 hodin

1. listopad až 15. prosinec: pouze v pracovní dny!

Keramik aus dem Chodenland Rötz-Hillstett

Neue Ausstellung im Oberpfälzer Handwerksmuseum

Das Oberpfälzer Handwerksmuseum Rötz-Hillstett präsentiert eine sehenswerte neue Sonderausstellung. Das Chodenland im benachbarten Böhmen ist berühmt für seine kunstvollen und bunten Keramikwaren. Die Ausstellung wurde vom Chodenmuseum Domažlice/Taus erarbeitet und bestückt. Die Exponate stammen aus verschiedenen Keramik-Werkstätten.

Im Mittelalter waren die Choden Grenzbewacher in der Gegend um Domažlice/Taus und deshalb von den böhmischen Königen mit einigen Privilegien ausgestattet. Bis heute wird großer Wert auf die Erhaltung der eigenen Volkskultur, Mundart und Tracht gelegt.

Die Keramiken beeindrucken vor allem durch ihre kunstvolle Bemalung.

Die Ausstellung kann bis 31. Oktober dienstags bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.

Für Gruppen auch nach sonstiger Vereinbarung.
Tel. Tourismusbüro 09976/902073
Museum: Tel. 09976/1482
Museumsschänke „Salzfriedlhof": Tel. 09976/902020

Keramika z Chodska Rötz-Hillstett

Nová výstava v Hornofalckém muzeu řemesel

Hornofalcké muzeum řemesel Rötz-Hillstett prezentuje novou pozoruhodnou výstavu. Chodsko v sousedních Čechách je známo svojí uměleckou a barevnou keramikou. Výstavu vytvořilo Chodské muzeum v Domažlicích. Exponáty pocházejí z ruzných keramických dílen.

Ve středoveku střežili Chodové hranice v okolí Domažlic, a proto od českých králů získali mnohá privilegia. Dodnes se klade velký důraz na to, aby zůstala zachována vlastní lidová kultura, nářečí a kroj.

Keramika fascinuje především svojí uměleckou malbou.

Výstavu je možné navštívit do 31. října od úterý do neděle vždy od 14 do 17 hodin.

Pro skupiny také po domluvě.
Turistické informace: Tel. +49 (0)9976/902073
Muzeum: Tel. +49 (0)9976/1482
Muzejní hospůdka ”Salzfriedlhof”: Tel. +49 (0)9976/902020

Wiedereröffnung der Barockapotheke Klattau

Anlässlich des Internationalen Museumstages am 18. Mai 2010 bereitete das Museum Klatovy/Klattau der Öffentlichkeit ein besonders schönes Geschenk.

Nach mehr als einem Jahr der Vorbereitungen und der eigentlichen Restaurierung wurde die Barockapotheke Zum Weißen Einhorn in Klatovy/Klattau wieder offiziell eröffnet. Dank der finanziellen Unterstützung des Kreises Pilsen konnte das gesamte Mobiliar der Offizin - des Geschäftsraumes der Apotheke - restauriert werden. Die Restaurierung wurde durch die Prager Firma Re, s.r.o. durchgeführt. Die Möbel bekamen wieder die Farbgebung des 18. Jahrhunderts.

An der feierlichen Eröffnung der Apotheke nahmen auch die Hauptfrau des Kreises Plzeň/Pilsen Doc. MUDr. Milada Emmerová, Rat des Kreises Plzeň/Pilsen Petr Smutný, des weiteren Stellvertreter des Kreisamtes Plzeň/Pilsen und der Stadtverwaltung Klatovy/Klattau, Vertreter des Museums Klatovy/Klattau mit Dir. Luboš Smolík, die Restaurierungsfirma Re, s.r.o. mit akademischem Maler Marek Brož und auch G. Bauernfeind M.A. vom Projektbüro Dialog | Muzeum (Museumsreferat Landkreis Cham) teil.

Die Barockapotheke ist eine der einzigartigen Sehenswürdigkeiten, die die Arbeit der Apotheker von 1639 bis 1966 vorstellt.

Für Besucher ist dieses Denkmal von Mai bis Oktober von Dienstag bis Sonntag von 9 - 12 und 13 - 17 Uhr geöffnet.

Znovuotevření barokní lékárny Klatovy

18. května 2010 u příležitosti Mezinárodního dne muzeí nadělili klatovští muzejníci sobě i veřejnosti vskutku muzejní dar. Po více než roce realizačních přípravných prací i vlastního restaurování znovuzpřístupnili historický interiér přední místnosti barokní lékárny.

V této souvislosti je nutné uvést několik následujících dat důležitých ve vztahu s historickým vývojem lékárny U Bílého jednorožce.

1639 - rok jako první spojovaný s lékárnou U Bílého jednorožce v Klatovech; v uvedeném roce tento dům získává lékárník Tobiáš Stilling a je zde provozována lékárnická živnost;
1739 -   dům kupuje Štěpán Schmidt, kterému bylo dovoleno od roku 1740 používat označení lékárny U Bílého jednorožce;
1773 - po zrušení jezuitského řádu kupuje Jan Michael Firbas vybavení jezuitské lékárny a přenáší jej do domu čp. 149; tento mobiliář pochází z roku 1733 a zhotovil jej řádový bratr Jan Geschwendt;
1966 - zastaven provoz barokní lékárny a vybavení lékárny přechází do správy klatovského muzea; od následujícího roku je tato expozice zpřístupněna veřejnosti.

Záměr restaurování vzniká kolem poloviny 90. let, tehdy se podařilo zrestaurovat pracovní stůl s plastikou archanděla Michaela, patronem lékárníků. Z finančních důvodů byl tento plán odložen. Záměr ožívá až v roce 2008 v rámci rozpočtového opatření našeho zřizovatele jako investiční dotace z rozpočtu PK. Finanční prostředky byly uvolněny i v roce 2009, aby mohla být přední místnost barokní lékárny cele restaurátorsky obnovena.
Barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech si to opravdu zaslouží. Vždyť se jedná o unikátní doklad dobového barokního lékárenského vybavení a tato naše barokní lékárna má své pevné postavení ve světě muzejních expozic, památkových objektů i oblasti regionálního cestovního ruchu.

„Jagd im Böhmen der Barockzeit“

Ausstellung des Kunstgewerbemuseums in Prag (UPM) im Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein

22. Mai bis 3. Oktober 2010

Das Museum Jagd und Wild auf der Burg Falkenstein setzt die Reihe seiner Ausstellungen zur Geschichte der Jagd in Europa in diesem Jahr mit einer Sonderschau des Kunstgewerbemuseums in Prag (UPM) fort. Gezeigt werden kunsthandwerkliche Preziosen aus der Blütezeit der herrschaftlichen Jagd im Böhmen des 18. Jahrhunderts: Glas, Porzellan und Grafik. Figürliches und Ornamentales, mythologische Darstellungen, Jagdszenen oder Jagdidyllen schmückten besonders das böhmische Glas. Geschnittene, gravierte oder bemalte Pokale, Becher und Flakons, kunstfertig gearbeitete Zwischengoldgläser, auch aber kostbare Einzelstücke aus berühmten Porzellanmanufakturen sind zu sehen. Eine Auswahl von Jagd-Grafiken unterstreicht die historische Bedeutung der Jagd als nobles Vergnügen der aristokratischen Gesellschaft der Barockzeit.

Die Ausstellung findet statt im Rahmen des grenzüberschreitenden Projektes Dialog Muzeum, das durch die Europäische Union, Ziel 3, gefördert wird.

Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein
Burgstr. 10 – 12, D- 93167 Falkenstein

Öffnungszeiten:
Mi, Sa, So u. Feiertage 13 - 17 Uhr, für Gruppen auch auf Anfrage

Infos:
Tourismusbüro Falkenstein
Marktplatz 1, D - 93167 Falkenstein,
Tel. +49 (0)9462/9422-20
tourist@markt-falkenstein.de 
www.markt-falkenstein.de

„Lov v Čechách v době baroka“

Výstava Uměleckoprůmyslového musea v Praze v Muzeu lovectví a zvěře na hrade Falkenstein

22. května až 3.
října 2010

Muzeum lovectví a zvěře na hradě Falkenstein pokračuje letos v sérii svých výstav o dějinách lovectví v Evropě vláštní výstavou Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Vystaveny jsou skvosty uměleckého řemesla 18. století - doby rozkvětu panského lovu v Čechách: sklo, porcelán a grafika. Figurální a ornamentální dekor, mytologické výjevy, lovecké scény a idyly zdobily zejména české sklo. Můžete zde vidět řezané, gravírované nebo malované poháry, sklenice a flakony, velmi zručně vypracované dvojstěnné sklo, ale také vzácné originály z věhlasných porcelánek. Výběr loveckých grafik podtrhuje historický význam lovu jako noblesní zábavy aristokratické společnosti v době baroka.

Výstava se koná v rámci přeshraničního projektu Dialog Muzeum, který je podporován Evropskou unií, Cílem 3.

Museum Jagd und Wild, auf Burg Falkenstein
Burgstr. 10 - 12, D- 93167 Falkenstein

otevírací doba:
st, so, ne a svátky 13 - 17 hodin, pro skupiny také po domluvě

informace:
Tourismusbüro Falkenstein,
Marktplatz 1, D - 93167 Falkenstein
tel. +49 (0)9462/9422-20,
tourist@markt-falkenstein.de
www.markt-falkenstein.de

„Piraten” im Wallfahrtsmuseum

Im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut hat  man sich wieder einmal etwas Neues ausgedacht: für Kinder liegt ein spannendes Rätsel auf, das nur durch aufmerksames Hinschauen in den Ausstellungsräumen zu lösen ist.

„Bewaffnet” mit Piraten-Kopftuch, Rätselbogen,  Schreibunterlage, Lineal und Bleistift begeben sich die Kinder auf die Suche nach dem legendären Schatz vom Hohenbogen. Die Piratenkinder Fiderato und Rabiata, die durch den professionell gestalteten Rätselbogen führen und die Fragen stellen, vermuten, dass sich der Schatz im Wallfahrtsmuseum befinden könnte. Mit abwechslungsreichen Aufgaben sollen die Kinder die einzelnen Fragen lösen und schließlich das Zauberwort herausfinden, das es dem „Schatzwächter” an der Museumskasse   ermöglicht, die Schatzkiste zu öffnen. Denn dort wartet auf die Piraten eine kleine Überraschung. Alles in allem also einfallsreiche und kurzweilige Museumspädagogik. Die Teilnahme ist selbstverständlich im Museumseintritt enthalten.

Der farbige, vierseitige Fragebogen liegt auch in tschechischer Sprache auf und entstand im Rahmen des Projekts DIALOG | MUZEUM mit Unterstützung der Europäischen Union Ziel 3 - Cíl 3 Territoriale Zusammenarbeit (INTERREG), Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10, 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Telefon 09947 / 94 08 23

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 9 – 12 u. 13 – 17 Uhr
Samstag, Sonntag 10 – 12 u. 13 – 16 Uhr

www.wallfahrtsmuseum.de
www.dialog-muzeum.eu

„Piráti” v Poutním muzeu

Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut si vymyslelo opět něco nového: pro děti je připravena napínavá hádanka, kterou je možné vyřešit pouze při pozorné prohlídce výstavních místností.

Děti „vyzbrojené“ pirátským šátkem, zadáním hádanky, podložkou na psaní, pravítkem a tužkou se tak vydají hledat legendární poklad hory Hohenbogen. Pirátské děti Fiderato a Rabiata, které je vedou profesionálním zadáním hádanky a kladou jim otázky, se domnívají, že by se poklad mohl nacházet v Poutním muzeu. Jednotlivé otázky zodpoví děti pomocí různých úkolů, aby tak nakonec objevily kouzelné slůvko, které „strážci pokladu“ u vchodu do muzea umožní otevřít truhlu s pokladem. Tam totiž na piráty čeká malé překvapení. Konec konců tedy nápaditá a zábavná muzejní pedagogika. Účast je samozřejmě zahrnuta ve vstupném do muzea.

Barevné, čtyřstranné zadání je k dispozici také v českém jazyce a vzniklo v rámci projektu DIALOG | MUZEUM za podpory Evropské unie – Cíl 3 Evropská územní spolupráce (INTERREG), Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF).

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10, 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
telefon +49 (0)9947 / 94 08 23
fax +49 (0)9947 / 94 08 44
email: tourist@neukirchen-online.de
www.wallfahrtsmuseum.de

Otevírací doba:
úterý až pátek    9 - 12 a 13 - 17 hodin
sobota, neděle  10 - 12 a 13 - 16 hodin

1. listopad až 15. prosinec:
pouze v pracovní dny!

Ausstellung „750 Jahre Klatovy/Klattau”

In diesem Jahr erinnert die Stadt Klattau/Klatovy an den 750. Jahrestag ihrer Gründung. Dieses bedeutende Ereignis wird mit einer Reihe gesellschaftlicher und kultureller Aktionen begangen. An die historischen Tatsachen erinnert nicht nur eine Sonderausstellung im Landeskundlichen Museum Klattau (Vlastivedné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech), sondern auch eine Präsentation im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut in Bayern. Diese Ausstellung wird als eine Art Chronik der Stadt Klattau aufbereitet. Sie soll die bayerischen Besucher mit der Geschichte der Stadt bekannt machen und an herausragende Begebenheiten erinnern, an interessante historische Ereignisse von Bedeutung für die Geschichte Böhmens. Aber auch unglückliche und tragische Momente verdienen Aufmerksamkeit.

Bis 3.10.2010.

Vystava „750 let města Klatovy”

V letošním roce si město Klatovy připomíná 750. výročí od svého založení. S touto významnou událostí je spojena řada společenských a kulturních akcí. Historickou skutečnost připom klatovském muzeu, ale také výstava v Muzeu poutí v bavorském Neukirchenu. Právě tato výstava je připravena jako jakási kronika města Klatov. Bavorského návštěvníka seznámí s historií města a připomene slavné události, dále zajímavé momenty v dejinách mesta na pozadí událostí v Čechách, pozornost si zaslouží též nešťastné chvíle či tragické momenty.

Až 3.10.2010

Ausstellung „Museen im Landkreis Cham” im Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klattau

Ausstellung 8.4. – 13.6.2010

Die Ausstellung im Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klattau bietet einen Überblick über die Vielfalt der Museumslandschaft im benachbarten deutschen Landkreis Cham. Insgesamt werden 39 Einrichtungen vorgestellt. Jedes der Häuser ist einem anderen Spezialthema gewidmet, das die Vielfalt der Museen und Galerien im Landkreis Cham belegt. Sie erzählen von der bewegten Geschichte dieses Teils der Oberpfalz. Die Museen erschließen die kulturellen Schätze und spiegeln die vielen Facetten eines Landkreises, der sich seit Öffnung der Grenze zur Tschechischen Republik in der Mitte Europas findet. Spezialmuseen in zeitgemäßer Gestaltung, liebenswerte Heimat- und historische Stadtmuseen, volkskundliche Sammlungen, Galerien für zeitgenössische Kunst oder Kunst im öffentlichen Raum geben unserem Lebens- und Wirtschaftsraum kulturelles Profil. Als Kulturzentren im ländlichen Raum bieten die Museen Bildung und Erlebnis mit allen Sinnen. Wechselnde Ausstellungen thematisieren Aspekte der Zeit- und Kulturgeschichte. Zwölf kommunale Museen werden vom Kultur- und Museumsreferat des Landkreises Cham im Rahmen der „Zweckvereinbarung Museen" fachwissenschaftlich betreut.

In einem Pressegespräch in Klattau wurde die Ausstellung durch Museumsdirektor Luboš Smolik sowie Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx und Günther Bauernfeind vom Museumsreferat des Landkreises Cham näher erläutert.

Die Ausstellung in Klattau, die bis 13. Juni 2010 besichtigt werden kann, ist ein Ergebnis des EU-Ziel 3-Projekts DIALOG | MUZEUM, das vom Museumsreferat des Landkreises Cham und dem Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klattau durchgeführt wird. Ziel ist der Ausbau der grenzüberschreitenden Kooperationen im Bereich der Kernaufgaben der Museumsarbeit: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln. Nähere Informationen zum Projekt und zu den Aktivitäten der zahlreichen Museen im Landkreis Cham und der Region Klattau gibt es unter www.dialog-muzeum.eu.

Das Museum in Klatovy/Klattau wurde 1882 gegründet. Die Dauerausstellung behandelt die „Geschichte der Region Klattau". Zahlreiche Sonderausstellungen, Vorträge, Seminare sowie weitere kulturpädagogische Aktivitäten ergänzen das Programm. Darüber hinaus betreut das Museum die sehenswerte Barockapotheke am Klattauer Stadtplatz und das Freilichtmuseum Chanovice.

Ausstellung „Museen im Landkreis Cham"
im Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klattau, 8. April bis 13. Juni 2010.

Öffnungszeiten:
April: Di - Fr 9 - 12 Uhr, 13 - 17 Uhr,
Mai - Juni: Di - So 9 - 12 Uhr, 13 - 17 Uhr.

Hostašova 1, CZ-339 01 Klatovy 1, Tel. 00420 376 326 362.

Výstava „Muzea okresu Cham” ve Vlastivědném muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Vystava 8.4. – 13.6.2010

Od čtvrtka 8. dubna 2010 je v přednáškovém sále hlavní budovy Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech k vidění výstava „Muzea okresu Cham“.
Celkem se jedná o představení 39 různých muzeí na území sousedního německého okresu Cham. Každé z těchto zařízení má různý charakter a nabízí návštěvníkům jiné speciální téma. Vždy se ale týká historie této části Horního Falcka. K tomu muzea využívají prezentace kulturního dědictví z území, které se po otevření hranice nachází ve středu Evropy. Specializovaná muzea vzniklá v různých dobách, vlastivědná a městská muzea, sbírky lidového umění a galerie výtvarného umění představují kulturní profil společenského a hospodářského života. I ve venkovském prostoru tak mohou muzea nabídnout vzdělávání a zamyšlení nad dějinnými událostmi, které lze prezentovat výstavami s různými měnícími se tématy. 

Dvanáct místních muzeí se nachází v působnosti Odboru kultury a muzeí správy okresu Cham. Ten zajišťuje v rámci uzavřených dohod odborný dohled a péči. 

Výstavu „Muzea okresu Cham“ si můžete v Klatovech prohlédnout až do 13. června 2010. Je jedním z plánovaných výstupů společného projektu „Dialog MuzEUm“ řešeného s podporou programu příhraniční spolupráce Cíl 3 za partnerské spolupráce Odboru kultury a muzeí správy okresu Cham a Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech. Cílem tohoto projektu je mezinárodní kooperace v oblasti základních činností muzeí: sbírkotvorné činnosti, péče o kulturní dědictví, jeho studium a prezentaci. Bližší informace k projektu a jeho četným aktivitám na Chamsku a Klatovsku lze získat na webových stránkách www.dialogmuzeum.eu.

Muzeum v Klatovech bylo založeno v roce 1882. Stálou expozici „Historii Klatovska“ doplňují specializované výstavy, přednášky, semináře a další kulturně-pedagogické programy.
Výstava „Muzeum okresu Cham“ ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech bude zpřístupněna v období 8. dubna – 13. června 2010.

Otevírací doba:
duben: úterý – pátek 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
květen – červen: úterý – neděle 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin

Blick nach Böhmen - Tschechische Zündholzetiketten

Ausstellung
Zündholzmuseum Grafenwiesen
28. März – 31. Oktober 2010

Mit einer neuen Sonderausstellung startet das Zündholzmuseum Grafenwiesen in die Saison 2010. Aus seiner überaus großen - etwa 400 000 Exponate umfassenden - Sammlung zeigt das Museum unter dem Motto „Blick nach Böhmen“ eine Auswahl tschechischer bzw. tschechoslowakischer Zündholz-Etiketten. Der Schwerpunkt der Präsentation liegt auf den 1940er bis 1970er Jahren, als Deutsche und Tschechen durch den „Eisernen Vorhang“ getrennt waren. Die Sonderschau gewährt Einblicke in die Gebrauchsgrafik und alltägliche Bilderwelt eines ehemals sozialistischen Staates. Das Sammeln von Zündholzetiketten war in Ostblockstaaten wie der früheren Tschechoslowakei eine beliebte Freizeitbeschäftigung, es existierte eine ausgeprägte Sammlerkultur. 

Schon in seiner Dauerausstellung weist das Spezialmuseum auf grenzüberschreitende Aspekte dieser Industriegeschichte hin, auf die Anfänge der Zündholzproduktion im böhmischen Sušice (Schüttenhofen) im 19. Jahrhundert und die spätere Ausbreitung dieses Zweigs der Holzverarbeitung im Bayerischen Wald. Im Medienraum des Museums wirft ein Kurzfilm weitere Schlaglichter auf die Zündholzproduktion in Grafenwiesen und Sušice, zwei ehemals bedeutenden Standorten der Zündholzindustrie. In beiden Orten ist die Streichholz-Herstellung mittlerweile eingestellt. Die Produktion dieses einst wichtigen Alltagsgegenstandes ist damit sowohl in Deutschland als auch in Tschechien erloschen (in Grafenwiesen 1986, in Sušice 2008)

Zündholzmuseum Grafenwiesen
Schönbuchener Str. 31
D-93479 Grafenwiesen

Öffnungszeiten:
28. März – 31. Oktober 2010
Mi, Do, So und Feiertage 14 – 16 Uhr
Führungen nach Vereinbarung

Infos: 
Gemeinde Grafenwiesen 
Rathausplatz 6 
D-93479 Grafenwiesen
Tel. +49 (0)9941/940317
tourist-grafenwiesen@t-online.de
www.deutsches-zuendholzmuseum.de
www.dialog-muzeum.eu

Pohled do Čech - České etikety na zápalky

Výstava
Muzeum zápalek Grafenwiesen
28. březen – 31. říjen 2010

Muzeum zápalek Grafenwiesen zahajuje sezonu 2010 novou výstavou, jejíž moto zní „Pohled do Čech“. Ze své neobyčejně velké sbírky obsahující asi 400 000 exponátů muzeum vystavuje výběr českých resp. československých etiket na zápalky se zaměřením na 40-70 léta 20. století, kdy od sebe Němci a Češi byli odděleni „železnou oponou“. Tato zvláštní výstava umožňuje nahlédnout do užité grafiky a všedního obrazového světa kdysi socialistického státu. Sbírání etiket na zápalky bylo ve státech východního bloku jako např. v bývalém Československu oblíbenou náplní volného času, existovala dokonce i vyhraněná kultura sběratelů.

Také stálá expozice specializovaného muzea poukazuje na přeshraniční aspekty této průmyslové historie, na počátky výroby zápalek v 19. století v české Sušici (Schüttenhofen) a na pozdější rozšíření tohoto odvětví zpracování dřeva v Bavorském lese. Výrobu zápalek v Grafenwiesenu a Sušici, ve dvou kdysi významných střediscích sirkařského průmyslu, osvětluje pak dále v mediální místnosti muzea krátký film. Výroba tohoto kdysi důležitého předmětu každodenní potřeby byla na obou místech již zastavena a tím jak v Německu tak i v Česku vyhasla. 

Muzeum zápalek Grafenwiesen
Schönbuchener Str. 31
D-93479 Grafenwiesen

Otevírací doba:
28. březen – 31. říjen 2010
st, čt, ne a svátky  14–16 hodin
průvodce po domluvě

Informace: 
Gemeinde Grafenwiesen / Obec Grafenwiesen 
Rathausplatz 6 
D-93479 Grafenwiesen
tel. +49 (0)9941/940317
tourist-grafenwiesen@t-online.de
www.deutsches-zuendholzmuseum.de
www.dialog-muzeum.eu

„Zurück nach Europa“. Foto-Dokumentation in Loučim

Das Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Heiligen Blut präsentiert ab 13. März im Rathaus in Loučim die Foto-Dokumentation des Bad Kötztingers Haymo Richter, der vor 20 Jahren wichtige Ereignisse an der deutsch-tschechischen Staatsgrenze mit der Kamera festgehalten hat: die Öffnung von Grenzübergängen, Begegnungen, Wallfahrten, Menschenketten. Eine sehenswerte Dokumentation, schon jetzt haben die Fotografien der Ausstellung historischen Charakter.

Die interessante Foto-Dokumentation ist auch in Buchform erhältlich: Haymo Richter, Zurück nach Europa, 82 Seiten, ISBN 978-3-941457-13-3, Ohetaler-Verlag (erhältlich auch im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut).

Die Ausstellung im Rathaus Loučim ist an den Wochenenden 13., 14. März und 20., 21. März, jeweils von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen.

„Zpátky do Evropy“. Fotodokumentace v Loučimi

Poutní muzeum v Nových Kostelích u Sv. Krve vystavuje od 13. března v budově Obecního úřadu Loučim fotodokumentaci Haymo Richtera z Bad Kötztingu, který před 20 lety zachytil důležité události na německo-české státní hranici: otevření hraničních přechodů, setkávání, svaté poutě, zástupy lidí. Pozoruhodná dokumentace, vystavené fotografie mají již nyní historický charakter.

Tato zajímavá fotodokumentace je k dostání také v knižní podobě: Haymo Richter, Zurück nach Europa, 82 stran, ISBN 978-3-941457-13-3, nakladatelství Ohetaler-Verlag (k dostání také v Poutním muzeu v Nových Kostelích u Sv. Krve).

Výstavu v budově Obecního úřadu Loučim je možné shlédnout o víkendech 13., 14. března a 20., 21. března, vždy od 14 do 17 hodin.

Weihnachtskrippe von Chanovice in Klatovy

Das Heimatmuseum Dr. Hostaš in Klattau und die Gemeinde Chanovice beteiligen sich seit Juli 2007 an der Darstellung einer Weihnachtskrippe. Die Weihnachtskrippe von Chanovice ist seit Weihnachten 2008 für die Öffentlichkeit zugänglich. 
Die bisherigen 19 Plastiken sind lebensgroß. Neben der Heiligen Familie sind die Heiligen Drei Könige, ein Engelspaar, der unerlässliche Schäfer mit seinen Schafen und acht Figuren mit den Weisen aus dem Morgenland, meist Handwerker oder Musiker, zu sehen. Die Krippenausstellung wird durch drei verschiedene Beispiele des Dekorierens von Weihnachtsbäumen auf dem Lande in der Mitte des 19. Jahrhunderts ergänzt.

Ausstellung vom Mittwoch 25. November 2009, 9 Uhr,
bis Sonntag 20. Dezember 2009, 17 Uhr.

Landeskundliches Museum Dr. Hostaš
Hostašova 1
CZ-339 01 Klatovy

Tel. +420 376 326 362
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

Chanovický betlém v Klatovech

Na vzniku betlému se od července 2007 podílí Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a obec Chanovice. Chanovický betlém byl zpřístupěn v Chanovicích před Vánoci 2008, kdy jej tvořilo 19 figurálních plastik v životní velikosti. Kromě sv. Rodiny zde uvidíme trojici králů, dále dvojici andělů, nezbytného pastýře s ovcemi a zatím osm darovníků, často řemeslníků nebo muzikantů. Betlém doplňují tři ukázky dobového zdobení vánočního stromku na české vesnici od poloviny 19. století.

Výstava od Středa 25. listopad 2009, 9 hodin,
do Neděle 20. prosinec 2009, 17 hodin.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
Hostašova 1
CZ-339 01 Klatovy

Tel. +420 376 326 362
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

„Unterwegs in Museen der Region Klatovy“ – Informationsfahrt bayerischer Museumsleute

Etwa 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Museen im Landkreis Cham unternahmen am 22. Oktober 2009 eine Informationsfahrt zum tschechischen Projektpartner des Kultur- und Museumsreferats des Landkreises Cham. Auf dem Programm der Ganztages-Exkursion stand zunächst die Besichtigung des Landeskundlichen Museums Dr. Hostaš in Klatovy mit Führungen durch die Dauerausstellung und die Sonderausstellung „Barockapotheke zum Weißen Einhorn“. 

Weiterer Programmpunkt war der Besuch im Stadtmuseum Horašd’ovice. Als letzte Station besichtigte man das Freilichtmuseum Chanovice und die im sanierten Schloß Chanovice eingerichtete „Galerie der Träger der Volkshandwerktradition“. Die haupt- und ehrenamtlichen Exkursionsteilnehmer waren beeindruckt vom freundschaftlichen Empfang der Gastgeber und der Fülle der Sammlungen in den tschechischen Museen.

Die Fahrt bot eine hervorragende Möglichkeit zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch der Museumsmitarbeiter. Die Museumsleute aus Klatovy kündigten an, im kommenden Jahr einen Gegenbesuch im Landkreis Cham zu machen.

„Na cestách po muzeích Klatovska“ – informační cesta bavorských muzejníků

Asi 35 pracovnic a pracovníků muzeí chamského okresu podniklo 22. října 2009 informační cestu k českému partnerovi projektu Referátu kultury a muzeí okresu Cham. Na programu celodenní exkurze byla nejprve prohlídka Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech včetně mimořádné výstavy „Apatyka Jednorožec“.

Dalším bodem programu byla návštěva Městského muzea v Horažďovicích. Při poslední zastávce zhlédli skanzen Chanovice a „Galérii Nositelů tradice lidových řemesel“ v zrekonstruovaném zámku Chanovice. Účastníci exkurze, představitelé placených i čestných funkcí, byli dojati přátelským přijetím hostitelů a množstvím sbírek v českých muzeích.

Cesta nabídla pracovníkům muzeí vynikající možnost se vzájemně poznat a vyměnit si zkušenosti. Klatovští muzejníci oznámili, že v nadcházejícím roce na oplátku navštíví okres Cham.

Ausstellung „Barockapotheke Zum weißen Einhorn” im Museum Klattau

Die Barockapotheke „Zum weißen Einhorn“, eine berühmte Sehenswürdigkeit am Stadtplatz in Klattau / Klatovy (Tschechische Republik), wird zur Zeit renoviert. Aus diesem Grund präsentiert das Museum Klattau eine umfangreiche Ausstellung mit Einrichtungsgegenständen und diversen Geräten aus der Apotheke, z. B.: Pilleninstrumente, Tabletten- und Zäpfchenmaschinen, Amputationsbestecke, Geräte zum Aderlassen, alte Arzneien und Präparate wie gemahlene Insekten, getrocknetes Blut, Knochen, Zähne und Mineralien oder eingelegte Bandwürmer und Innereien.
Die sehenswerte Ausstellung kann bis 19.3.2010 besichtigt werden.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hostašova ul. č. 1
339 01 Klatovy IV
Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag: 9–12 Uhr und 13–17 Uhr
Info und Anmeldungen: Tel. +420 376 / 326 362
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

Výstava „Apatyka Jednorožec”
v klatovském muzeu

Barokní lékárna „U Bílého jednorožce“, slavná pamětihodnost na náměstí v Klatovech, se právě renovuje. Z tohoto důvodu prezentuje klatovské muzeum rozsáhlou výstavu se zařízením a různými instrumenty z lékárny, např. instrumenty na výrobu pilulek, stroje na výrobu tablet a čípků, amputační náčiní, instrumenty na pouštění krve žilou, staré léky a preparáty jako je rozmělněný hmyz, sušená krev, kosti, zuby a minerály nebo konzervované tasemnice a vnitřnosti.
Pozoruhodnou výstavu je možné navštívit do 19.3.2010.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hostašova ul. č. 1
339 01 Klatovy IV

Otevírací doba: 
út – ne 9 – 12 hodin a 13 – 17 hodin
Informace a rezervace: tel. +420 376 326 362
muzeum.klatovy@tiscali.cz
www.muzeum.klatovynet.cz

Ausstellung „Pilgerzeichen des 14. und 15. Jahrhunderts” im Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Heiligen Blut verlängert bis 15. November 2009

Das Kunstgewerbemuseum in Prag präsentiert derzeit im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut eine sehenswerte Ausstellung mit spätmittelalterlichen Pilgerzeichen. Pilgerzeichen sind Applikationen oder Medaillen aus Metall, die mit Bildnissen eines Heiligen oder eines Wallfahrtsortes versehen sind. Sie wurden meist an der Kleidung angebracht, um einerseits als Beweis für eine tatsächlich durchgeführte Wallfahrt zu dienen, andererseits als Erinnerungsstück. Nicht zuletzt wurde ihnen auch Wundertätigkeit bei Krankheiten zugeschrieben.

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 9–12 und 13–17 Uhr
Samstag, Sonntag: 10–12 und 13–16 Uhr
Infos unter Telefon: 09947 / 9408-23
www.wallfahrtsmuseum.de

Výstava „Poutnické odznaky 14. a 15. století” v Poutním muzeu v Nových Kostelích prodloužena do 15. listopadu 2009

Uměleckoprůmyslové museum v Praze právě prezentuje v Poutním muzeu v Nových Kostelích pozoruhodnou výstavu s poutnickými odznaky pozdního středověku. Poutnické odznaky jsou ozdoby nebo medaile z kovu, na kterých jsou vyobrazeni světci nebo poutní místa. Připevňovaly se na oblečení jednak jako důkaz skutečně vykonané poutě a jednak jako vzpomínka. V neposlední řadě jim byla také přisuzována zázračná moc při nemocech.

Otevírací doba Poutního muzea:

úterý – pátek: 09:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin
sobota, neděle: 10:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin.
Informace na: tel.: 09947/9408-23
www.wallfahrtsmuseum.de

Kirchweih mit bayerisch-böhmischem Handwerker-Tag im Oberpfälzer Handwerksmuseum Rötz-Hillstett –
6. September 2009

Noch nie waren so viele Akteure bei der traditionellen Museumskirchweih im Oberpfälzer Handwerksmuseum Rötz-Hillstett. Fast 40 Handwerker aus Bayern und aus Böhmen zeigen am Sonntag, den 6. September ihre Kunst und bieten Vorführungen alter Techniken: über zwanzig Schmiede- und Metallgestalter, Holz- und Textilhandwerk, Klöppeln, Herstellung von Tiffanyglas, Rosenkranz- Ketteln und Glasmalerei. Und wie es sich für eine Kirchweih gehört, werden als besondere Delikatesse auch frische Küchel gebacken.
9 Uhr Gottesdienst, danach Handwerker-Frühschoppen und Beginn der Handwerks-Vorführungen. Biergarten.

Oberpfälzer Handwerksmuseum Rötz-Hillstett

Öffnungszeiten (April bis Ende Oktober):
Dienstag bis Sonntag, 14–17 Uhr.
Für Gruppen auch nach sonstiger Vereinbarung
Telefon Tourismusbüro: +49 (0)9976 / 902073
Telefon Museum: +49 (0)9976 / 1482
Telefon Museumsschänke Salzfriedlhof: +49 (0)9976 / 902020

Navštivte posvícení s Bavorsko-českým dnem řemesel v Hornofalckém muzeu řemesel Rötz-Hillstett v neděli –
6. září 2009

Ještě nikdy nebylo při tradičním muzejním posvícení v Hornofalckém muzeu řemesel Rötz-Hillstett tolik aktérů. Téměř 40 řemeslníků z Bavorska a Čech ukáže v sobotu 6. září svoje umění a předvede staré techniky: více než dvacet kovářů a kovořemeslníků, dřevařské a textilní řemeslo, paličkování, zpracování skla Tiffany technikou, řetízkování růženců a malba na sklo. A jak už se na posvícení sluší a patří, budou se také jako zvláštní delikatesa péct čerstvé "küchel" (bavorské vdolky).
V 9 hodin bohoslužba, poté řemeslnická snídaně a začátek prezentací řemesel. Venkovní posezení.

Hornofalcké muzeum řemesel Rötz-Hillstett

Otevírací doba (duben až konec října):
úterý až neděle, 14 až 17 hodin.
Pro skupiny také po domluvě (tel. Turistické informace +49 (0)9976 / 90 20 73)
Muzeum: tel. +49 (0)9976 / 14 82
Hospůdka Museumsschänke Salzfriedlhof: tel. +49 (0)9976 / 902020